Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

PRVO  JAVLJANJE ZA ORGANIZIRANJE OKRUGLOG STOLA U ORGANIZACIJI
                             P?ELARSKOG SAVEZA  MAKEDONIJE
Svjedoci smo da u posljednje vrije­me, tocnije od 80-tih godina na ova­mo, kada smo se suocili sa proble­mom varooza, suocavamo se sve više i više priznati ili ne, i sa proble­mom AMERICKA TRULEŽ LEGLA. Jugoslavenski propisi koji sada važe kod pojave Americke truleži le­gla vrlo su jasni i nedvosmisleni i zahtijevaju radikalno uništenje pce­linjeg društva zajedno sa košnicom, okvirima, voskom i medom, ali isto tako i nadoknada pcelaru od strane nadležnih organa. Medjutim, takoder smo svjedoci da ni pcelari ne pri­javljuju zarazu, a ni nadležni organi ne nadoknadjuju štetu kada pcelar pravilno prijavi zarazu.
           Zbog izgubljenog povjerenja sa jedne i druge strane skoro svaki pcelar koji opazi americku trulez le­gla na svom pcelinjaku pocinje da traži pomoc i snalazi se kako zna i umije i pokušava da suzbije -lijeci znajuci da je u nekim zemljama E­vrope i Amerike dozvoljeno suzbija­nje lijcenje.
           Nadležni organi u Jugoslaviji za eventualne promjene sadašnjih zakonckih odredbi koji važe i poslije II svjetskog rata, nisu raspravljali do danas. Imajuci na umu da se u svijetu, a i u Jugoslaviji poslije po­jave ANTIBIOTIKA, postižu pocetni pozitivni rezultati, i smatramo da je sazrelo vrijeme da nešto poduzme­mo kako bi pomogli pcelarima, a isto tako i inspekcijskim nadležnim organima. U tom cilju misIimo da raspravljamo na sirokom jugosla­venskom planu o mogucnostima su­zbijanja americke truleži legla i da eventualno damo prijedloge za iz­mjenu »zastarjelih« zakonskih od­redbi. Pcelarski savez Makedonije, preko svoje strucne komisije, pokrenuo je ovu akciiu i predložio PRED­SJEDNTŠTVU Saveza pcelarskih or­ganizaciia Jugoslavije na siednici od 23. 03. 1988. za organizinmie OKRU­GLOG STOLA na temu SUZBIJA­NJE-LIJECENJE AMERICKE TRU­LEZI LEGLA DA ili NE.
Svi clanovi Predsjedništva poziti­vno su ocijenili ovaj prijedlog i je­dnoglasno su dali podršku Pcelar­skog savezu Makedonije da organizi­ra ovaj skup, što sada i cinimo.
            PCELARSKI SAVEZ MAKEDO­NIJE na ovom okruglom stolu pozi­va:
1. Naucne radnike iz domena Pce­larstva i zaraznih bolesti pcela iz cijele Jugoslavije.
2. Savezne, Republicke i Pokrajin­ske veterinarske inspekcijske organe.
3. Napredne pcelare iz cijele Jugo­slavije koji imaju iskustvo oko us­pješnog suzbijanja americke truleži legla.
          Molimo prozvane da se prijave i dostave svoje radove, mišljenja i prijedloge o ovoj problematici, kao i iskustva drugih naucnika i naucnih institucija, koje bi poslužili kao po­lazna osnova radu Okruglog stola.
         Ove radove molimo da dostavite najkasnije do 01. 02. 1989. na adre­su: PCELARSKI SAVEZ MAKEDO­NIJE. ul. Dame Grucv br. 28/III 91000 Skopje.
        Na ovom Okruglom stolu mogu sudjelovati kao slušaoci i svi ostali pcelari iz cijele Jugoslavije, koji ce moci poslije održanog okruglog sto­la da postavljaju pitanja sudionici­ma okruglog stola u vezi s americ­kom trulezi legla, kao i šire iz obla­sti pcelarstva.
        Kotizacija za slušaoce okruglog stola iznosi 3.000 din. Tu sumu treba uplatiti na žiro-racun 40100-678-5556 najkasnije do 10. 02. 1989. sa nazna­kom Pcelarski savez Makedonije-uplata za ucestvo na okrugli sto. Molimo zainteresirane pcelare da se drže ovog roka uplate, koji nam je važan pokazatelj za osiguranje sa­le. Peti primjerak uplate vazit ee kao ulaznica.
        Takodjer molimo sve pcelare Ju­goslavije u narednom periodu do održavanja okruglog stola da nam se javljaju i daju svoja mišljenja i prijedloge, koje ce nam poslužiti kao zakljucak na Okruglom stolu. OKRUGLI STOL održat cemo u Skopju 25. februara (subota) 1989. godine s pocetkom u 9,00 sati, a tocno mjesto održavanja, javitcemo vam u narednim obavijestima.
  Oslale informacije mozete dobiti svakog radnog dana od 07 do 15 sati na telefon kancelarije Pcelarskog Saveza Makedonije 091 – 211-450.
                                                                              PCELARSKI SAVEZ MAKEDONIJE
                                                                                        Pretsednik strucne komisije
                                                                                                  Naum Bandžov
Bandžov A. Naum – Okrugli sto: Skopje 1989 „SUZBIJANJE I LIJECENJE AMERICKE TRULEZI LEGLA, DA ILl NE«.
Na sednici predsednistva Saveza pcelarskih organizacija Jugoslavije, odr­zanoj 23. 12. 1988. u vezi s boljom organizacijom okruglog stola zakljuceno je ovo:
1. Da se podrzi akcija oko organizacije okruglog stola s preporukom svim savezima republika i pokrajina da posalju svoje predstavnike (znanstve­ne radnike, veterinarske inspektore i pcelare) koji bi ucestvovali u radu s koreferatima ili u diskusiji. Kratak sadrzaj koreferata ili diskusije molimo da se dostavi PS Makedonije najkasnije do 1. februara 1989. radi bla­govremcnog stampanja i dostavljanje materijala ucesnicima okruglog stola.
2. Uvodno izlaganje na okruglom stolu podnece posdiplomac san. potpukovnik Naum Bandzov, clan Predsednistva SPOJ-a.
3. Okrugli sto odrzace se u Skoplju 25. februara 1989. u Domu JNA, Ul. Marsala Tita bb, sa pocetkom u 9 casova. Ostale pojedinosti i kao u prvom obavestenju.
DNEVNI RED OKRUGLOG STOLA:
9,00 – 9.15 Otvaranje okruglog stola – Predsednik SPOJ-a Dr. Duro Berber
9,15 – 9,30 Prigodna rec Saveznog vet. inspektora iz Saveznog komiteta za poljoprivredu i Republickog komteta za poljoprivre­du, sumarstvo i vodoprivredu
9,30 – 10,00 Uvodno izlaganje o americkoj trulezi legla
10,00 – 11,30 Izlaganje koreferata
11,30 – 12,00 Pauza
12,00 – 13,30 Diskusije
13,30 – 14,30 Odgovor ucesnika okruglog stola na postavljena pitanja slusalaca
14,30 – 15,00 Zaklju?ci okruglog stola
17,00             Sednica Predsedništva saveza pcelarskih organizacija Jugoslavije
Pcelarski savez Makedonije iduceg dana 26. februara 1989, takode u Domu JNA, organizuje III redovno Savetovanje pcelara Makedonije gde mogu ucestvovati pored p?elara iz SR Makedonije i svi ostali pcelari iz cele Ju­goslavije.
Predavaci ce biti Prof. dr Duro Sulimanovic, Prof. dr Jovan Kulincevic, Velepcelar Ivan Vener.
                              IZLAGANJE  PRETSEDNIKA SPOJ-a NA OKRUGLOM STOLU U SKOPUU
          PRVO STO BIH REKAO JESTE  ZAHVALNOST  PCELARSKOM SAVEZU MAKE­DONIJE STO JE ORGANIZIRAO OVAJ SKUP KOJI IMA ŠIRl  ZNACAJ  NEGO STO SE MOZE  NA PRVI POGLED PRETPOSTAVITI. ZAHVALJUJEM SE U IME SPOJ-A  I VAMA UCESNICIMA  OKRUGLOG STOLA KOJI  STE SVOJIM RADOVIMA I  PRISUSTVOM PODRZALI  HVLE VREDNU INICIJATIVU, A SADA I REAUZACIJU PROGRAMA KO- JI TREBA DA BUDE DOPRINOS RJESENJU JEDNOG  OD GORUCIH  PROBLEMA U RAZVOJU PCELAR­STA – ZDRAVU PCELINJU ZAJEDNICU.
         NEMAM NAMJERU GOVORITI  0 NIVOU SKUPA – OKRUGLOG STOLA. ZA PCELARSTVO JUGOSLAVIJE VEOMA JE BITNA SVAKA AKTlVNOST  KOJA DOPRINOSI POBOLJSANJU STANJA I RAZVOJA PCELARSTVA. DALI NAUCNI POTENCIJAL, KOJI STOJI NA RASPOLAGANJU  PCELARSTVU, MOZEODGOVORITI  NA NEPOZNANICE  KOJIMA SMO ,,VRLO BOGATI,, U NASOJ DJELATNOSTI, ILI NECE, OD VITALNOG JE INTERESA SVAKOG PCELARA. .POTREBNA  JE POMOC, ALI OD  KOGA I KAKVA?
           REKAO BIH, POTREBNA JE INICIJATIVA RASPOLOZIVIH SNAGA KOJA PRETPOSTAVLJA  ODGOVARAJUCU SINTEZU NAUCNIH I STRUCNIH SAZNANJA I NIJE NAM BITNO DA LI  CE  I OVAJ OKRUGLI STOL DOBITI STATUS NAUCOG ILI STRUCNOG VE? NAM JE VEOMA BITNO DA DOBIJEMO TAKAV  REZULTAT KOJI CE BAREM  MALO UMANJITI  KATASTROFALNE  POSLJEDICE BOLESTI KAO ŠTO JE AMERICKA GNJILOCA LEGLA.
          NE RASPOLAZEMO EGZAKTNIM POKAZATELJIMA O DIREKTNOM UTJECAJU AMERICKE GNJILOCE LEGLA NA SMANJENJE BROJA KOSNICA, ALI  ZNAMO DA JE TO VRLO OPAKA BOLEST, DA JE ZAKONSKI DEFINIRAN POSTUPAK ZASTITE I SANACIJE 1 SL. DA LI JE TO ODGOVARAJUCE  ZA PCELARE ILI NE, TO JE TAKODER  PROBLEM KOJI NIJE U POTPUNOSTI ZA PCELARE ZADOVOLJA- VAJUCI. PROBLEM KOJI OVA BOLEST IZAZIVA PREMASUJE BRIGU DRUSTVA KOJU JE DEFINIRALO ZAKONOM.NE MZEMO BITI ZADOVOLJNI NITI STANJEM U PCELARSTVU KADA NE MOZEMO DOCI DO POKAZATELJA RAZORNOG DEJSTVA OSTALlH BOLESTI. ZNAMO SAMO DA JE SMANJENJE BROJA KOSNICA U JUGOSLAVIJI PRI­SUTNO VISE GODINA SA 892.000 U 1981. NA 553.000 U 1988. SMANJENJE JE 38,% ILI 6,6% PROSJECNO GODISNJE. 1949.GOD. IMALI SMO 775.000 ILI ZA 40% VISE NEGO U 1987. GOD. SMANJENJE BROJA KOSNICA JESTE RE­ZULTAT ILI BOLJE RECENO POSLJEDICA SVIH NEDACA PCELARSTVA. SIGURNO DA ZDRAVSTVENA KOMPONENTA IMA ZNACAJAN UTJECAJ.  ZA TO JE DOBRO STO OVOM PROBLEMU POSEVECUJEMO POSEBNU PAZNJU.
           MEDUTlM, PROBLEM PCELARSTVA NIJE ZDRAVSTVENA ZASTlTA, NIJE BIOLOGIJA, NIJE TEHNOLOGIJA, NIJE EKONOMIKA, VEC JE PROBLEM CJELOVITOG ODNOSA U SVIM NA VEDENIM DISCIPLlNAMA. TO PODRAZU­MIJEVA NASU OBA VEZU.  IZNALAZENJA OPTIMALNOG RJESENJA U CJELlNI PCELARSTVA. TRAZIMO OD STRUCNJAKA DA DADU RJESENJE U ZDRAV­STVENOJ ZASTITI PCELA (DANAS OVDE PRISUTNI), DRUGI DA RJESE PITANJA KOJA UTVRDUJU TEHNOLOGIJU SUVREMENOG PCELARENJA, TRE­BAJU NAM ODGOVARAJUCA BIOLOSKA SAZNANJA, ALl ISTO TAKO TREBA­JU NAM RJESENJA U ORGANIZACIJI – ODNOSNO MEDU PCELARIMA. ORGANIZACIJA PROIZVODNJE KOJA REZULTlRA ODREDENIM NIVOOM PROIZVEDENIH ROBA JESTE KRAJNJI CILJ UZGAJANJA PCELA. OVOM PROBLEMU PRIDAVANO JE VRLO MALO PAZNJE. ZATO OCEKUJEM DA CE PITANJE  PROIZVOPNJE I PLASMANA KOJI OSIGURAVAJU ODGOVARAJUCI EKONOMSKI INTERES BITI PREDMET NEKOG SLICNOG SKUPA OKRUGLOG STOLA ILI SLICNE FORME.
            NADAM SE DA CE REZULTATI RASPRAVE NAJPOZV ANIJIH LJUDI IZ PROBLEMATIKE ZDRAVSTVENE ZASTITE PLELA, BITI KORISNI SVAKOM POJE­DINOM PLELARU, ALl SMA TRAM VECIM EFEKTOM AKO ORGANIZACIJE PLELARA USPIJU ORGANIZIRANIM PUTEM POMOCI SVIM PLELARIMA U JUGOSLA VIJI. KAKO JE OVAJ SKUP REZULTAT AKTIVNOSTI .PLELARA ­PRVIH LJUDI U PLELARSKOM SAVEZU MAKEDONIJE NADAM SE DA CE S ISTIM USPJEHOM, KAKO SU OKUPILI KOMPETENTNE STRULNJAKE NA OVOM OKRUGLOM STOLU, USPJELI REZULTA TE RADA PRIBLIZITI SVAKOM PLELARSKOM DRUSTVU U SR MAKEDONIJI A PUTEM CASOPISA I U JUGOSLAVIJI.
           ISTO TAKO SAM UVJEREN DA CE PRISUTNI STRUCNJACI IZ OSTALlH NE­ PCELARSKIH INSTITUCIJA POMOCI PLELARSl’VU DA NADE POVOLJNIJA RJESENJA U ZDRAVSTVENOJ  ZASTITI PCELA NEGO STO TO DANAS IMAMO. NA KRAJU ZELIM SE PONOVO ZAHV ALlTI ORGANIZATORU SKUPA, PRI­SUTNIM ZNANSTVENIM I STRU?NIM RADNICIMA TE PRISUTNIM DRUGOVI­MA IZ OSTALIH ORGANA I ORGANIZACIJA KOJI MOGU I TREBAJU DA PO­MOGNU OSTVARENJE TEZNJE PCELARA DA RAZVIJU PCELARSTVO KAO DJELATNOST KOJA JE: PROIZVODAC HRANE, POSPJESIVAC VECE PROIZVODNJE RATARSTVA I VOCARSTVA, ZASTITNIK PRIRODE I DJELATNOST PRIRODE KOJA IMA VISOKO IZRAZENU HUMANOST U SVOM DJELOVANJU  PCELARI NE MOLE POMOC VEC TRAZE I ZAHTIJEVAJU BOLJE SHVACANJE KORISNOSTI KOJE PCELARSTVO KAO DJELATNOST OMOGUCUJE, IAKO SE CINI MALO, ALl OVAKO NERAZVIJENO PCELARSTVO MOZE U JEDNOJ GODINI DONIJETI ZEMLJI 10 MILJUNA DOLARA, SAMO ELIMINIRANJEM NEPOTREBNOG UVOZA A BAR TOLlKO OSTVARITI IZVOZOM SVOJE PROIZVODNJE. TO BI SLIKOVITO MOGLI RECI 1 DOLAR  PO  STANOVNIKU ZEMLJE.
HVALA UZ  ZELJU DA OSTVARIMO ZELJENI REZULTAT OVOG SKUPA.
 INFORMCIJA SA ODRZANOG OKRUGLOG  STOLA U SKOPLJU
Posdiplomac p.pukovnik Bandzov Naum – Skopje
Kako je bilo vec najavljeno preko pcelarskih casopisa u Skoplju 25.02.1989 god. je odrzan naucni skup“OKRUGLI STO“ na temu“SUZBIJANJE-LECENJE AMERICKE TRULEZI LEGLA DA ILI NE“na kojem je prisustvovalo preko 200 ucesnika raznih profila i to 6 naucnih radnika iz domena Pcelarst­va i pcelinjih bolesti, 30 visoko strucnih kadrova koji se bave pcelarstvom, 9 veterinarskih inspektora od Saveznog, Republi?kog i Pokrajinskog nivoa do više vet. inspektora opstinskog nivoa, Svi šefovi katedra za bolesti p?ela Veterinarskih fakulteta sem Šefa katedre iz Beograda, Svi pretsednici P?elarskih Saveza Republika i Pokrajna, 24 vrlo napredna pcelara i preko 150 pcelara iz cele Jugoslavije. Organizatoru, PSM do po?etka okruglog stola pristiglo je: jedan uvodni referat i 16 koreterata. Pored ovih pisanih materjala prijavilo se i 12 diskutanata. Ucesnike prvi je pozdravio i zazeleo dobrodoslicu pretsednik PSM Mile Arnautovski i predlozio radno pretsednistvo sto je bilo jednog1a­sno prihvaceno. Zatim je radno pretsednistvo dalo rec Pretsedniku SPOJa dr. Duri Berberu koji je izrazio zahvalnost PSM sto je organizovao ovaj skup i sto je uspeo dovesti kompletne strucnjake i koji ce sigurno imati siri znacaj nego sto se moglo na prvi pogled pretposta­viti. Zatim je naglasio da nije bitno kakav status ce dobiti ovaj skup naucni ili strucni vec nam je veoma bitno da dobijemo takav rezultat koji ce bar malo umanjiti katastrofalne pos1edice bolsti kao sto je Amerika trulez legla.
Zatim je dobio rec Savezni veterinarski inspektor Dr. Andrija Spajic koji je pozdravio skup u ime Saveznog komiteta za poljoprivredu i izrazio zahvalnost PSM na dobro organizovanom skupu. Zatim je upoznao ucesnike sa sadasnjim zakonskim normama i postupak o pokretanju eventualoih promena.
Zatim je rec dobio posdiplomac Biološkog fakulteta – grupa PCELARSTVO iz Beograda p.pukovnik Naum Bandzov Rukovodilac Vojnog pcelinjaka. On je podneo uvodni referat. Uvodni referat se sastojao od 5 celina. Prvo je izneo ce­lovitu sliku o uzrocniku americke trulezi legla, zatim o putevima zarazavanja, o zivotnoj sredini patogena, zatim o genetskom ponasanju pcelinjeg drustva u odnosu na Americku trulez, da bi na kraju obuhva­tio sta je postignuto u svetu i Jugos1aviji u naporima na suzbijanju Amerike trulezi legla.
Posle uvodnog izlaganja su sledili koreferati.
1. Koreferat Prof. dr Joze Rihara iz Ljubljane koji iz opravdabih razloga nije mogao da prisustvuje procitao mag.vet. Franc Javornik. Naslov koreferata glasio „SELEKCIJA PCELINJIH DRUSTAVA NA POVECANI ­INSTIKT CISCENJA KAO ZNACAJAN ODBRAMBENI MEHANIZAM PROTIV OPAKE GNULOCE PCELINJEG LEGLA“. .            .
2. Prof. dr. Jovan Ku1incevic iz Beograda „AMERICKA TRULEZ LEGLA I PELINJE DRUSTVO“. On je izneo stanje Americke trilezi legla u SAD i zakonska regu1ativa u drzavama SAD
3. Prof. dr. Jovan Kulincevic i vet.specj. mr.Vladimir.Mladan sa veterinarskog institute iz Beograda izneli dejstvo SECERNO-MASNE POGACE APIN-K U PREVENTIVI I LECENJU AMERICKE I EVROPSKE TRULEZI LEGLA.
4. Naredni pelar prfesionalac Stevo Galic iz Kragujevca  izneo LICNA ISKUSTVA U SUZBIJANJU AMERICKE TRULEZI LEGLA  a kasnije upoznao skup sa radom Edvina J. Andersona sa univerziteta iz Pensilvanije „SULFATIAZOL KAO LEK ZA KUGU PCINJEG LEGLA“
5. Dipl. ing. poljoprivrede Janez Pokljukar i dipl.vet. Alez Gregorc iz Ljubljane „O SELEKCIJI PCELA NA OTPORNOST PROTIV AMERICKE TRULEZI LEGLA I MOGUCNOST  LECENJA BOLESTI“.
6. Dr. Vasilije Puresevic pcelr amater i Dragomir Gavric napredni pcelar profesionalac iz.Banje Koviljace izneli „MERE SUZBIJANJA AMERICKE TRULEZI LEGLA“.
7. Dipl. ing. Sretomir Ostojic i dipl. ing. Ratomir Stefanovic iz Leskovca govorili o „UPOTREBI ANTIBIOTIKA NA BAZI OXYTETRACYCLINA U LECENJU AMERICKE TRULZI LEGLA“
8. Dipl. ing. Pavel Filev iz Ohrida „LECENJE DA UNISTENJE NE PCELINJEG DRUSTVA U POCETNOJ FAZI OBOLENJA OD AMERICKE TRULEZI LEGLA“.
9.  Dipl. vet. spec. Velisa Vukcevic iz Titograda „AMERICKA KUGA SUZBIJANJE“
10. Dipl. vet. mg. Zvonimir Klinar iz Bjelovara „MOGUCNOST LECENJA AMERICKE GNULOCE“. Zbog opravdanog odsustva Mr Klinara prokomenta­risao ga Prof. dr Djuro Sulimanovic iz Zagreba.
11. Pukovnik Mitko Vasilevski p?elar iz Skoplja „KAKO SAM SPASIO PCELINJAK OD AMERICKE TRULEZI  LEGLA – DEZINFEKCIJA PCELA I MATERJALA“
12. Niscevic Nikola iz Sremcice-Beograd „KAKO SAM OSTECEN OD STRANE NADLEZNIH ORGANA KOD PRAVILNE PRIJAVE ZARAZE PCELINJEG DRUSTVA OD AMERICKE TRULEZI LEGLA“. Zbog opravdanog odsustva celokupnu dokumentaciju procitao Naum Bandzov.
13. Dr. Vladimir Benat iz Dervente „PREVENTIVA AMERICKE TRULEZI LEGLA I ZAKONSKA REGULATIVA“.
14. p.pukovnik Naum Bandzov iz Skoplja „USPESNO SUZBIJANJE – LECENJE AMERICKE TRULEZI LEGLA U LR KOSNICAMA METODOM PRETRESANJEM“.
15. Prof. dr. Djuro Sulimanovic iz Zagreba „PRIMENA SULTIMONA KOD AMERICKE GNULOCE PCELINJEG LEGLA“. Zatim izneo „REZULTATE ISPITIVANJA AMERICKE GNILOCE LEGLA NA TERI­TORIJI SR HRVATKE“.
Nakon procitanih koreferata nastavilo se sa diskusijama u kome je uzelo ucesce 12 diskutanata i to: pcelar profesionalac Andro Kolevski iz Tetova, velepcelar Ivica Vener iz Kupinova, mag. vet. Franc Javornik iz Ljubljane, Mg. vet. Risto Jankov iz Skoplja, pcelar Zaleski Petar iz Tetova, dr. vet. Zdravko Milkovic prestavnik Medoprodukta i. Subotice, dr. vet. Rade .Kraljevski iz Kumahova, dr.vet. Cvetan Micevski iz Skoplja, pcelar profesionalac Stavo Galic iz Kragujevca, prof. dr. Pavel Sljahov iz Resena i dr.vet Andrija Spajic savezni veterinarski.inspekor iz Beograda.
Iz sadrzine svih koreferata i diskusija može se zakljuciti da autori daju podrsku promeni zakonskih propisa, ali sve sto ce se preduzimati mora biti pod kontrolom veterinarskih strucnjaka, dok su dve diskusije bile da se ne sme nista menjati.
Na kraju radno pretsednistvo ponudilo je zakljucke sa održanog skupa i predložilio komisiju, koji su bill sa zadovilstvom prihvaceni od preko 200 ucesnika, a koje glase:
1. Poslednjih godina naucna saznanja u svetu, a i u Jugoslaviji u borbi protiv americke trulezi legla kako u lecenju i tehnologiji, a isto tako u genetici pcela i pcelinjeg drustva toliko su napredovala da se smatra, da je moguce suzbijanje-lecenje americke trulezi legls u odredenim fazama razvoja i pod odredenim ualovima putem bioloskih metoda i primenom antibiotika i hemoterapeuike i da nije u svakom slucaju neophodno unistavanje kompletnog pcelinjeg drustva kako predvida cl. 4 Pravilnika o merama za suzbijanje i iskorenjivanje pcelinjih bolesti da treba predloziti odredene izmene. (Cl. 4 Zakona i Pravilnika predvidja ,,Uništavanje pcelinjih društava i košnice sa nepokretnim sacem.,, Pcelinja društva i Košnice sa pokretnim sa?em nisu predvi?ene, a sada 99% p?elara p?elari sa POKRETNIM SA?EM. 
2. Radi pokretanja postupka kod nadleznib organa za izmene Zakona, Pravilnika i Veterinarskog priru?nika i preciznijeg propisivanja uslova i nacina kada se i kako moze suzbijati – leciti americka trulez legla, a kada se mora unistiti pcelinje drustvo ili delovi opreme. U tom cilju formirana je komisija u sastavu: Prof.dr. Duro Sulimanovic, Prof. dr. Jovan Kulincevic, posdiplomac p.pukovnik Naum Bandzov, republicki vet. inspektor SR Makedonije.
Na osnovu pisanih materjala (referata i koreferata), diskusija sa okruglog stola i drugih naucnih saznanja u svetu i SFR Jugos1avije komisija ce pripremiti predlog dopuna i izmena Zakona, Pravilnika i Vet. Prirucnika i dostavi Pretsednistvu SPOJ-a do kraja 1989 god. na razmatranje i usvajanje, a zatim nakon usvajanja dostavi Saveznom komitetu za Poljoprivredu na dalju nadleznost.
Rad OKRUGLOG STOLA“ zavrsen je u 15 casova.
Pretsednistvo SPOJ-a koje zasedalo istog dana u 18 casova usvojilo informaciju i zakljucke Okruglog Stola koje podneo clan pretsednistva SPOJ-a p.pukovrik Naum Bandzov.
Komentar

Predlog ZAKLJUCAKA svojerucno napisao Prof. Dr Djuro Sulimanovic: Bandžov Naum predložio je da u tacku 3 reci ,,UVODjENJE TERAPIJE,, zameni sa :Suzbijanje ATL – PRETRESANJEM Tehnološko – biološko - genetskim - metodama. Postigli smo saglasnost da u Veterinarskom prirucniku koji je trebao da izadje u decembru 1989 god. tacka 2 da glasiti ,,Saniranjem zaražene zajednica lecenjem i pretresanjem,, jer rec PRETRESANJE daje mogucnost za dalja istrazivanja sa zarazom ATL (AG) što sam ja primenio u MAGISTARSKOM RADU 1990 god. i narednih godina 1995-96, 1999, 2002, 2003 i narednih godina.