Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

Dopis 1 SPOS-a o održavabju sastanka  20 novembra 2007 god.

Dodis 2 SPOS-a o održanom, sastamku 20.novembra 2007 god.

Po preporuci sa SABORA Predsedništva SPOS-a i predsednika društava pčelara Srbije, a no ukazanim neposrednim potrebama, zakazujemo sastanak: naučnih radnika, stručnjaka za oblast bolesti i lečenje pčela i pčelinjeg legla, kao i jednog broja istaknutih pčelara praktičara. Želja nam je da se na tako zajedničkom sastakku obavi rasprava, razmena iskustava iz ove oblasti sa stanovišta nauke i prakse, zakonskih propisa kao i dogovor o nekim aktuelnim problemima iz pomenute oblasti kod nas. Umoljavamo Vas da učestvujete u radu pomenutog sastanka koji će se održati u četvrtak 20.novembra 1997. godine u prostorija SPOS-a, Veograd ,Molerova br 13 sa početkom u 10,30 časova.

                                                                          Predsednik   SPOS-a

                       Pečat SPOS-a                                     S.r.
                                                                       / Mihallo Filipović /
Napomena: Sastanak je održan 20.novembra 1997 god. u prostprijama SPOS-a. Nakon uzimanja reći,  pre svoje diskusije Mr Naum Bandžov, Prof. Dr. Bosilki Đurišić koja bila vrlo kritična i potpuno radikalnija u odnosu na izlaganja prethodnih izlaganja, postavio sam joj jedno pitanje ,,Dali se bavi pčelarstvom i dali zna koliko košta podizanje jednog pčelinjaka od 50 košnica,, . Teškom mukom, nakon mog upornog nastojanja, odgovorila ,,da se ne bavi praktičnim pčelarstvom i odsečno još jednom rekla da se Pčelinja društva obolela od ATL moraju spaljivati. Na ovo sam oštro reagirao i rekao joj ,,da spaljivanje pčela, legla i voska prestavlja ZLOŠIN NAD PČELAMA, a spaljivanje košnica i pčelinjaka prestavlja GENOCID NAD PČELARSTVOM. Nakon ove moje konstatacije Prof. Dr Bosiljka Đurišić demonstrativno je napustila sastanak. Ostalim prisutnim argumentovano sam objasnio da se ATL vrlo uspešni SUZBIJA TEHNOLOŠKO-BIOLOŠKO-PREVENTIVNO-GENETSKIM METODAMA.
U Beleški ovo nije registrirano od strane sekretara SPOS-a PRVOSLAVA NEŠIĆA koji je vodio Zapisnik .    
 SAVEZ  PČELARSKIH  ORGANIZACIJA  SRBIJE

                                    Br.    50   
                             21.    11.        1997    .
                       BEOGRAD. Molerova 13
                                                                                                                     BELEŠ K A
Sa sastanka naučnih radnika,članova komisije SPOS-a za zdravstvenu zaštitu pčela i jednog broja pčelara praktičara održanog dana 20.novembrz 1997.godine u SPOS-u
Sastanak je održan no zaključku SABOPA Predsedništva SPOS-a i predsednika društava pčelara Srbije radi dogovora i razmatranja aktuelne problematike iz ove oblzsti.
Sastanku su prisustvovali i učestvovali u radu istog
1. Prof. dr Dobrić Đorđe, šef katedre Veterinarskog fakulteta u Beogradu
2. Prof. dr Jovan Kulinčević
3. Prof. dr Bosiljka Đuričić,član komisije o zdravstvenoj zaštiti SPOS-a, profesor Veterinarskog fakulteta u Beogradu
4. G-in Ivan Vener, pčelar iz Kupinova
5. G-in Boža Petrović, predsednik društava pčelara i pčelar iz  Beograda
6. Mlađen Dr. Vladimir, član komisije SPOS-a i naučni radnik Instituta veterinarskog u Beogradu
7. Bandžov Mr Naum, iz Maradika
8. G-in Milorad Maksimović, sekretar komisije o bolestima pčela SPOS-a
9. Mladenović Dr.Mića, docent Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu
10. G-in Nešić Prvoslav, sekretar SPOS-a i urednik časopisa ,,Pčelar,,
11. G-in Dušan Moskovljević, pčelar iz Beograda
12. Mihajlo Filipović,predsednik SPOS-a
13. Prof. Dr Zoran Kulišić, Profesor Vaterinarskog fakulteta katedra za parazitologiju.
14. Zoran Barać, diplom. veterinar iz Banovaca
15.                         ,diplomirani veterinar iz Kikinde
     Sastanku su prisustvovali i dva stručna saradnika npof. dr J.Kulinčevića.
     Uvodne napomene o cilju i svrsi održavanja ovakvog sastanka dao je predsednik SPOS-a M. Filipović koji je istakao aktuelne probleme zdravstvene zaštite pčela, potrebu usaglašavanja stavova,
ppe svegz naučnih radnika, i pružanje njihove pomoći pčelarima–praktičarima.
     U diskusiji i davanju predloga i sugestija za buduće zadatke iz ove oblasti učestvovali su :
Prof. dr Đorđe Dobrić, Prof. dr Jovan KULINČEVIĆ, Prof. dr BOSILJKA Đuričić, IVAN Vener, Boža Petrović, Mlađen Dr. VLADIMIR,  BANDŽOV MG. NAUM, Mića Dr.Mladenović, g. PRVOSLAV Nešić,
g. DUŠAN Moskovljević i Mihaulo Filipović.
Po  završenoj raspravi u kojoj je jedan broj prisutnih više puta uzimao reč usvojene su sledeće
PREPORUKE
1. Nužno je stalno uspostavljati KOPERATIVNE odnose između pčelara i veterinara. U tome je potrebno stalna briga pre svega društava pčelara i SPOS-a;
2. Osnovna je briga ZAŠTITA ZDRAVIH društava pčela:
3. Pripremiti preporuku Nastavno-naučnom veću Veterinarskog fakulteta u Veogradu da se osavremeni nastava iz oblasti pčelarstva. Da se toj oblasti kao multidisciplinarnoj na fakultetu posveti više pažnje i ne samo iz oblasti zaraze.
To bi spremili: g. Dobrić. g. Vlado Mlađen i komnsija SPOS-a za zdravstvenoj zaštiti pčela.
4. Da se uspostavi stalna saradnja Veterinarskog fakulteta i   SPOS-a;
5. Da SPOS inicira i traži saradnju društava pčela i Veterinarskih ustanova u svakoj sredini.
6. Da se u SPOS-u, Veterinarskom fakultetu, Ministarstvu za poljoprivredu priđe pripremi i izradi
PROGRAMA zdrzvstvene zaštite pčela. Natome treba da se angažuju stručnjaci a isti da se usvoji u Ministarstvu Poljoprivrede – sektoru za veterinu;
7. Pomagati i podržavati aktivniji rad Komisije SPOS-a za zdravstvenu zaštitu pčela;
8. Obezbediti saradnju društava pčelara i veterinarske inepektore na terenu kao i sa veterinarskim dijagnostičkim centrima;
9. U zajednici sa Ministarstvom za poljoprivredu organizovati obuku pčelara-pregledača;
10. U predavanjima stručnjaka više razjašnjavati terminologiju pre svega kada se govori o
AMERIČKOJ KUGI
11. Nastaviti sa održavanjem sličnih rasprava na Fakultetu i komisiji SPOS-a
12. Da se predlože inovacije zakonskih propisa za ovu oblast i usaglase sa novo nastalim uslovima.
                                   Sekretar SPOS-a
                                   Prvoslav Nešić s.r.