Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

KRATKA BIOGRAFIJA – Bandzov mr Nauma

Mr Naum Bandžov je penzionisani sanitetski potpukovnik po struci apotekar. Završio je Vojnu sanitetsku akademiju u Ljubljani 1962 god. sa početnom službom u Vojnoj apoteci u Novom Sadu. Od 1988 do 1990 god. radio je  Magistarski rad pod naslovom ,,Higijensko ponašanje pčela radilica Apis mellifera carnica L. zaraženih Američkom truleži legla ,, i odbranio ga aprila meseca 1990 godine pred petočlanom komisijom na Biološkom fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje Magistar BIOLOŠKIH NAUKA grupa PČELARSTVA  sa prosečnom ocenom 8,76.

  

Mr Naum Bandzov   Prva moja kosnica                       Slika 1

Pčelarstvom počeo je da se bavi 1964 god. sa jednom košnicom u Krušedolu, a danas u Maradiku poseduje 50 proizvodnih društava i 20 za naučna istraživanja. Na pčelinjaku poseduje Edukacioni centar Sl. 1 sa 40 mesta za sedenje pčelara kada dođu na praktični čas. Autor je brojnih naučno – praktičnih i stručnih radova. Do sada je učedtvovao na svetskim kongresima APIMONDIJE (35-ti, 36-ti ) sa sopstvenim naučno praktičnim radom u

Slika 2                                                                        Slika 2 A

Antverpenu – Belgija 1987 god. pod nazivom ,,Nov metod suzbijanja Američke truleži legla primenjen na pčelinjaku od 56 pčelinjih društava kod Rimskih šančeva kraj Novoh Sada,, (Sl.2 i 2 A) koji je rađen timski i u saradnji sa Vet. zavodom Zemun, Naučnim institom za Veterinarstvo – Novi Sad, Pokrajnskom Veterinarskom inspekcijom iz Novog Sada i brojnih veterinara. U Vankuveru – Kanada 1999 god. sa naučno – praktičnim radom ,,Tehnološko – Biološko – Preventivno – Genetski metod suzbijanja Američke truleži legla,,. Sa istim referatom 2002 god., učestvovao je na Kongresu VI Aziske Pčelarske Asocijacije u Bangalore – Indija na njihov poziv.   Sledeće 2003 god. učestvovao je sa tri sopstvena Naučno – praktična referata na 38 kongresu Apimondije u Ljubljani – Slovenija.(Sl. 3)

 

                   Slika 3                                     Slika 4                                      Slika 5

Učestvovao je sopstvenim referatima i na mnogim međunarodnim sipozijumima  pod pokrovitelstvom ove svetske asocijacije pčelara: 3 Internacionalni simpozijum Split – 1984, (Sl.4),  Zagreb 1986,(Sl. 5) Ohrid – 1990 kojeg ga lično organizirao kao Pretsednik stručne komisije Pčelarskog saveza Makedonije i dr. (Sl. 6)

Slika 6

Uključen je bio  od 1992 do 2002 god. u rad Evropskih i Američkih donatorskih organizacija koje pomažu zemljama u tranziciji, pogotovo u Makedoniji i Bugarskoj u edukaciji o savremenom EKOLOŠKO – BIOLOŠKOM PČELARSTVU. Donatorska američka vladina organizacija ADF – iz Novog Sada u okviru programa USAED – Beograd prihvata 2002. godine njegov BIZNIS – PROJEKAT o razvoju Biološko – ekološkog pčelarstva za opštinu Inđija za formiranje 20 malih kućnih pčelarskih preduzeća koji je realizovan u Maradiku 2003 god.

Na simpozijumu o lekovima u Veterini, u organizaciji Fakulteta Veterinarske medicine – Beograd, održan 1997 godine u Igalu, bio je jedan od pokretača usvojene odluke o izmeni zakonskih propisa, kojima bi trebalo da se omogući nov pristup u suzbijanju bolesti pčelinjeg legla, manje HEMIJE, a više BIOLOGIJE, GENETIKE I TEHNOLOGIJE, ali Katedra o zdravstvenoj zaštiti pčela i SPOS do danas ništa nisu uradili, iako su bili dužni da to učine. Radovi Bandžov mr Nauma su objavljivani u poznatim evropskim i svetskim pčelarskim časopisima i Zbornika radova.

Posle penzionisanja, od 1992 god. Mr Bandžov živi u Maradiku, a 1999 god. formirao Udruženje pčelara ,,MARADIK,, odnosno ponovo aktivirao Podružnicu pčelara ,,Maradik, koja je registrovana i delovala od 1955 god. u okviru Centralnog Pčelarskog Udruženja  ,,Vojvodina,, iz Novog Sada.  Nastavio je sa naučno-istraživačkim i praktičnim radom u izučavanju Biološkog ponašanja pčelinjeg društva i Selekcija naše Matice Apis mellifera carnica, a posebno od 2005 na Ekotip ,,BANATSKA,, sa 2 žuta prstena na abdomenu uz finansisku pomoć Pokrajinskog sekretarijata za Poljoprivredu, šumarstva i vodoprivredu iz Novog Sada. Izdao originalnu Autobiografsku knjigu  LR KOŠNICA  EKOLOŠKO BIOLOŠKO PČELARSTVO koja je iz štampe izašla januara 2012 god. U svako doba spreman je da pčelarima, pčelarskim manifestacijama, redakcijama časopisa, pčelarskim društvima – udruženjima, savezima i državi Srbiji pomogne svojim savetima i znanjem.

Vidi Link: