Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

BIOGRAFSKI I PČELARSKI PODATCI Bandžov mr Nauma   Postavljeno 22.08.2012. 10.130 pregleda.

Mr Naum Bandžov

Rođen sam u Nišu, R. Srbija 23.04.1941 godine. Iste godine, juna meseca nakon kapitulacije Kraljevine Jugoslavije,moj otac ANDON (radio kao geometar u Nišu) odlučio je da se porodično preko Sofije R. Bugarske, preselimo u Ohrid R. Makeonija (Slika 1) u porodičnoj kući gde sam proveo 18 god. na samoj obali Ohridskog jezera.(Sl. 2).Osnovno obrazovanje i gimnaziju završio sam u Ohridu i bio vrlo aktivan u Sportu. Član Plivačko – Vaterpolo društva ,,OHRIDSKI BRANOVI bio sam od 1950 do 1958. Učesnik sam mnogih Republičkih prvenstava i Saveznih i međunarodnih manifestacija. (Sl. 3)

  

Slika 1                                          Slika 2                                               Slika 3

Aktivan sam bio član i Streljačke družine ,,Ohrid,,  iz Ohrida i učesnik mnogih Republičkih prvenstava kao i Saveznih i međunarodnih manifestacija. Od 1957 god. aktivan sam bio član u Rukometnoj organizaciji i jedan od osnivača Rukometnog kluba ,,POLET,, iz Ohrida.Rukometni sudija postajem 15 aprila 1958 god.

Avgusta meseca 1958. godine primljen sam u Vojno Sanitetsku Akademiju – farmaceutski smer u Ljubljani, koju sam je sa uspehom završio 1. 7.1962. godine  i tada sam unapređen u čina potporučnika Ukazom Vrhovnog Komandanta i Predsednika SFRJ Maršala TITA. Nakon završetka Akademije 01 avgusta 1962 god. javlam se na dužnosti rukovaoca u Vojnoj apoteci u Novom Sadu u sastavu Vojne Bolnice Petrovaradin.

U akademiji sam bio vrlo aktivan na sportskom polju. Kao bivši aktivan član Streljačke družine ,,Ohrid,, odmah postajem član  Streljačke družine ,,Dr Mladen Stojanović,, koja je radila u okviru Vojne Akademije. Iste godine 22 decembra 1958 god. na takmičenju vazdušnom puškom u čast dana JNA osvojio sam 4 mesto i ispunio normu na vazdušnoj pušci za prelaz na MK pušku (Sl. 4) da bi 25.05.1959 god. na takmičenju u čast dana MLADOSTI u gađanju Vazdušnom puškom  zauzeo II mesto. (Sl. 5)Sledeće godine 22 maja 1960 na takmičenju u čast rođendama maršala Tita 25 maja i ,,Dana mladosti,, osvojio sam I mesto i ispunio normu na MK pišci za prelaz na vojničku pušku. (Sl. 6)). Dana 05.02.1961 god. Opštinski streljački odbor Ljubljana-Centar organizuje Takmičenje za ,,ZLATNU PUŠČICU,, i na tom takmičenju osvojio sam 9 mesto sa 361 krug. od 40 metaka.(Sl.7)

  

Slika 4                         Slika 5                       Slika 6                      Slika 7                          Slika 8

Kao bivši uspešan član Streljačkih družina iz Ohrida i Ljubljane, dolaskom u Novi Sad postajem član Streljačke družine ,,22 Decembar,, 01.02.1963 god. pod red. Br. 200 (Sl. 9 i 9/2) Na Gradskom prvenstvu Novog Sada koje je održano 14.04.1963 god. osvojio sam III. mesto. (DIPLOMU za osvojeno III mesto Sl. 8)  U streljačku družinu 22 decembar ostajem do 28.11.1963.

Krajem decembra 1963 god. sam dobijo prekomandu za Valjevo u Sanitetsko Veterinarsko skladište na dužnosti Rukovaoca Sanitetskih kompleta i Normi. Zatim sam 10.04.1964 god. postao  član Streljačke družine ,,BEZBEDNOST,,  iz Valjeva i registriran pod br. 68. (Sl. 9/2) U Valjevo sam postigao zapažene rezultate. Na prvenstvu Valjevskog sreza malokabarskom puškom (trostav  34 strelaca iz 8 ekipa.) zauzeo sam drugo mesto. (Vidi Članak iz SPORTA od 14. juna 1964 god.Bandžov čuči prvi sdesna)

  

U okviru Sreske lige Valjeva u Streljaštvu, značajno sam doprineo da ekipa Valjeva na kraju takmičenja zauzme PRVO mesto ispred ekipe Šabca (Sl. 10. Tabela). I na kraju na prvenstvo Streljačke družine ,,Bezbednost,, zauzeo sam I mesto i osvojio PRVU nagradu – VAZDUŠNA PUŠKA.

Nakon ponovne prekomande u Novi Sad, odjavljujem se 1.10.1964 god. iz Streljačke družine ,,Bezbednost,,. U Novom Sadu  od 15.01.1965 god. postajem član Streljačke družine ,,Novi Sad 1790,, pod br. 410. (Sl. 9/2) Ubrzo postajem pasivan član u Streljaštvu zbog zauzetosti u Rukometnoj organizaciji (Sekretar Sudiske komisije RS Vojvodine.)

              

Slika  9                                    Slika 9/2 Druga strana                                     Slika 10

Odmah nakon dolaska u Novi Sad 1. 07. 1962 god. kao bivši član Plivačko – Vaterpolo kluba ,,OHRIDSKI BRANOVI,, prvo sam se prijavio u Plivačkom klubu Vojvodina i postao njihov član, gde sam trenirao Vaterpolo na Štrandu kod Dunavca. (Trener je tada bio po nadimku BRACA). Krajem avgusta u Somboru održano je bilo prvenstvo Vojvodine i Vaterpolo klub ,,Vojvodina zauzeo prvo mesto u kojem sam igrao kao bek.

Kao Rukometni sudija od 15.05.1958 god. sa Legitimacijom iz Rukometnog saveza Makedonije, prijavio sam se Rukometnom zboru Sudija Novi Sad i postao njihov član. Nakon odsuđene jedne kontrolne rukometne utakmice u Novom Sadu 14.08.1962 god. postajem Sreski rukometni sudija i stavljen sam na listi sudija A.P. Vojvodine. Pekomandom u Valjevo, prijavio sam se Zboru Rukometnih sudija Valjevo i postajem njihov član – Legitimacija br. 407 od 25.04.1964 god.(Sl. 10, )

    

Slika 11                                                           Slika 12                                                    Slika 13

U Valjevo sam ostao do 01.10.1964 god. kada sam se preselio zajedno sa San. Kompletima i Normama u Krušedol. Nakon ponovne prekomande iz Valjeva za Krušedol – Novi Sad  ponovo sam se vratio u Rukometnom zboru sudija Novi Sad i 20.03.1965 dobio sam zvanje Sudija I Kategorije – Legitimacija br. 56. (Sl. 11). i  biraju me za Sekretara Sudiske komisije Rukometnog saveza Vojvodine za period 1965 – 1969, a zvanje Republičkog rukometnog sudiju dobio sam 1968 god., a Savezne kategorije 1974 g. (Sl. 12) Nakon šestomesečnog kursa za TRENERE (oktobar 1970 – Mart 1971) dobio sam zvanje i RUKOMETNI TRENER. (Legitimacija Udruženja trenera RS Vojvodine br. 45 )(Sl. 13)

Pošto sam 1964/65 god. često službeno boiravio u Krušedolu počeo sam da se bavim i PČELARSTVOM. Preko jeseni i zime 1964/65 god. kada sam boravio u kući baba VELINKE DIKIĆ (Sl. 14) mnogo smo diskutovali o Pčelarstvu i povratile su mi se reći mog profesora Dr Mirka Kmeta (Sl. 15) koji nam je predavao Farmakognoziju i Tehnologiju lekova iz Akademije iz Ljubljane, koji je pored ostalog vrlo kratko  ispričao o životu Pčela, jer se Med u Farmokopeji II bio zastupljen kao Lek, a da skoro sve lekovite biljke koje smo ih izučavale u predmetu Farmakognoziji su i medonosne.  U proleće, tačnije na moj rođendan 23.04.1941, jedno pčelinje društvo Baba Velinka prebacila u  mojoj, na staro kupljenu 10 ramnu DB košnicu (Sl. 16) koja i danas na mom pčelinjaku zauzima mesto br. 1, i popratila je rečima ,,srečno Bane (tako me zvala) i želja mi je da postaneš veliki pčelar,,

     

Slika 14                Slika 15                                    Slka 16                                                  Slika 17

     U proleće 1965 god. u Krušedolu na praksu su došli PITPMCI 17 klase 11 grupa. Iste godine 8 avgusta 1965 god. oženio sam se sa Dobrilom Pešić (Sl. 17) iz susednog sela Maradika.

U Novom Sad sam službovao do decembra 1971 god. kada sam po sopstvenoj želji dobio prekomandu u Skoplju. U Skoplju sam prvo bio na dužnosti Rukovaoca u Vojnoj apoteci. Zbog dobijanja čina majora, prekomandovan sam u Komandi 3. Arnije u Nastavnom odelenju kao referent za sport, a od 1984 god. i odgovoran za razvoj PČELARSTVA u 3. AO.

U periodu od 1984 do 1990 god. završio sam posdiplomske studije na Biološkom Fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 8,76 na  temu: ,,Higijensko ponašanje pčela radilica u društvima Apis mellifera carnica L. zaraženih Američkom truleži legla,, i stekao sam zvanje Magistar Bioloških nauka grupa PČELARSTVO. U ovom periodu organizirao i učestvovao sam sa sopstvenim referatima na mnogim međunarodnim simpozijumima pod pokrovitelstvom svetske pčelarske asocijacije APIMONDIJE:

 

Slika 21                                                            Slika 22

3. Internacionalni simpozijum Split – 1984,(Sl. 21) Zagreb – 1986, (Sl. 22) X. Kongres pčelara Jugoslavije – Kragujevac/87, Okrugli sto o ATL Skopje/89, Ohrid – 1990  kojeg sam lično organizirao kao Pretsednik stručne komisije Pčelarskog saveza Makedonije.

Nakon raspada SFRJ  po sopsvenoj želji kao Komandant Apoteke skladišta prekomandovan sam u Nišu i penzionisan 23. aprila 1992 na moj rođendan sa datumom 10 septembar 1992 god. kada sam punio 35 godina penziskog staža sa 52 god. života.

Nakon penzionisanja preselili smo se u Maradik gde sam formirao pčelinjak od 50 proizvodnih pčelinjih društava i 20 za naučna istraživanja sa Edukacionim centrom za praktične časove pčelara sa 40 mesta za sedenje ispod nastrešnice.

Autor sam brojnih naučno – praktičnih i stručnih radova. Do sada sam učestvovao na svetskim kongresima APIMONDIJE (35-ti, 36-ti ) sa sopstvenim naučno praktičnim radoovima u

 

Antverpenu – Belgija 1997 god. pod nazivom ,,Nov metod suzbijanja Američke truleži legla primenjen na pčelinjaku od 56 pčelinjih društava kod Rimskih šančeva kraj Novoh Sada,, koji je rađen timski i u saradnji sa Vet. zavodom Zemun, Naučnim institom za Veterinarstvo – Novi Sad, Pokrajnskom Veterinarskom inspekcijom iz Novog Sada i brojnih veterinara. U Vankuveru – Kanada 1999 god. sa naučno – praktičnim radom ,,Tehnološko – Biološko – Preventivno – Genetski metod suzbijanja Američke truleži legla,,. Sa istim referatom 2002 god., učestvovao sam na Kongresu VI Aziske Pčelarske Asocijacije u Bangalore – Indija na njihov poziv.   Sledeće 2003 god. učestvovao sam sa tri sopstvena Naučno–praktična referata na 38 kongresu Apimondije u Ljubljani–Slovenija.

Od 1992 do 2002 god. uključen sam bio u rad Evropskih i Američkih donatorskih organizacija koje pomažu zemljama u tranziciji, pogotovo u Makedoniji i Bugarskoj u edukaciji o savremenom EKOLOŠKO – BIOLOŠKOM PČELARSTVU. Donatorska američka vladina organizacija ADF – iz Novog Sada u okviru programa USAED – Beograd prihvatila je  2002. moj BIZNIS – PROJEKAT o razvoju Biološko – ekološkog pčelarstva za opštinu Inđija za formiranje 20 malih kućnih pčelarskih preduzeća koji je realizovan u Maradiku 2003 god.

Na simpozijumu o lekovima u Veterini, u organizaciji Fakulteta Veterinarske medicine – Beograd, održan 1997 godine u Igalu, bio sam jedan od pokretača usvojene odluke o izmeni zakonskih propisa, kojima bi trebalo da se omogući nov pristup u suzbijanju bolesti pčelinjeg legla, manje HEMIJE, a više BIOLOGIJE, GENETIKE I TEHNOLOGIJE, ali Katedra o zdravstvenoj zaštiti pčela i SPOS do danas ništa nisu uradili, iako su bili dužni da to učine. Moji radovi su objavljivani u poznatim evropskim i svetskim pčelarskim časopisima i Zbornika radova.

U Maradiku sam 1999 god. formirao Udruženje pčelara ,,MARADIK,,  Nastavio sam da se bavim naučno-istraživačkim i praktičnim radom u izučavanju Biološkog ponašanja pčelinjeg društva i Selekcija naše Matice Apis mellifera carnica, a posebno od 2005 na Ekotip ,,BANATSKA,, sa 2 žuta prstena na abdomenu uz finansisku pomoć Pokrajinskog sekretarijata za Poljoprivredu, šumarstva i vodoprivredu iz Novog Sada. Napisao sam originalnu Autobiografsku knjigu  LR KOŠNICA - EKOLOŠKO BIOLOŠKO PČELARSTVO koja je iz štampe izašla januara 2012 god. (Pogledaj link na=youtube)