Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

APSTRAKT BR. 205
HIGIJENSKO PONAŠANJE PČELA RADILICA APIS MELLIFERA CARNICA  ZARAŽENIM
AMERIČKOM TRULEŽI LEGLA (ATL)
AUTOR: Magistar pčelarstva NAUM BANDŽOV, 22327 Maradik,
AP Vojvodina - Srbija  E – MAIL bandzov @ neobee. net
Tel. 022 – 506 – 676
SARADNICI: Dr veterine FILIP STANČEV, i Dr veterine IVAN PAN?EV
~ PRIMAVET, SOFIJA, BUGARSKA. P. O. 9 Sofija 1528, Bugarija.
SUMARIJUM:
 
         Početkom jula 2002 god. od selektiranih 20 matica na Higijensko ponašanje iz raznog teritorjalnog
porekla ( Makedonija , Srbija i Bugarska) formirali smo tri nukleusa sa po 5 LR okvira, na pelinjaku Autora
sa namerom da ih testiramo i vidimo njihovo ponašanje kad ih zarazimo sa pravom zarazom od ATL uz
upotrebu preparata ‘’BIOPAPIR’’ lek protiv bakteriskih obolenja pčelinjeg legla, proizvod firme ‘’PRIMAVET’’
iz Sofije – Bugarska i dokažemo da se ATL može vrlo uspešno suzbiti kombinacijom:
        1. sa pčelama od selektiranih matica na higijensko ponašanje i
        2. Upotrebom leka prikladan da se aktivna materija ne može infiltrirati u med.
       Svaki nukleus 10 jula 2002 g. dobio po jedan Fararov okvir sa zarazom ATL (Foto 1) koje smo uzeli sa
jednog zaraženog pčelinjaka (Miladinov – Pantić – Mitrović) kojeg smo ga prethodno uspešno sanirali,
odnosno suzbili (od 9.06. do 10.07.2002) sa pomenutim preparatom ‘’BIOPAPIR’’ . Kad smo ubacili
Fararove zaražene okvire različitog stepena zaraženosti u LR nukleusima istovremeno smo stavili po 2
papirnata listića leka BIOPAPIR sa aktivnom materijom RIFAMPICIN 100 mg. po jednom listiću.
       Prvi kontrolni pregled smo obavili 18 jula 2002 i konstatovali smo da su pčele od matice makedonskog
i srpskog porekla Fararove okvire očistile, a matice su ih zalegle sa jajima, dok matica Bugarskog porekla nije
još zalegla, a okvir bio očišćen i poprskan medom. Nijedan okvir LR-ov a i Fararov nije pokazivao sumljivo
leglo na ATL. Papirić BIOPAPIRA bio većinom izgrickan i u vidu sitnih pahuljica bio na pokretnoj podnjaći
ispod mreže nukleusa. Istog dana stavili smo još po 2 papirnata listića BIOPAPIRA kako predviđa uputstvo.
Ovo smo ponovili i 25 jula 2002 . Tada smo detalno prekontrosirali leglo i na zatvorenom leglu nismo primetili
sumljivih ćelija na ATL.
     Sledeći pregled smo obavili 3 avgusta 2002 kada su mlade pčele od Fararovih okvira počeli da izlaze.
Ni tada nismo primetili sumljivih ćelija na ATL.  Sredinom avgusta ramove sa nukleusa prebacili u normalne
LR nastavke i postavili smo ih jednu preko druge odvojene matičnom rešetkom i novinskom hartijom
(vidi Foto 2 i šema br. 1) tako da smo napravili jedno TROMATIČNO društvo. Kod formiranja ovog
tromatičnog društva nismo primetili sumljivih ćelija na ATL ni na jednom okviru LR ili Farar. Za dva dana
novinski papir bio delom izgrickan i prilikom pregleda konstatovali smo da BUGARSKA   matica koju smo je
smestili u sredini bila ubijena i povućeni prisilni matičnaci. Matičnjake smo uništili a okvire po 3 podelili
dvema drugim maticama , stim sa smo Fararov okvir stavili kod matice Makedonskog porekla – linje koja
imala najbolje odlike HIGIJENSKOG porekla-ponašanja koju AUTOR prati od 1988 god., odnosno od kad je
počeo da radi na svoj Magistarski rad za vreme Posdiplomskih studija. Maticu Srpskog porekla – linje prati
od 1993 god. , a Bugarsku linju od 2000 god. Sledeći pregled smo obavili 24 avgusta 2002 g. zajedno sa
grupom od 40 pčelara iz Bugarske koji su došli autobusom u obilazak pčelinjaka autora i svi zajedno
konstatovali da nema sumljivih ćelija na ATL, ali isto tako konstatovali da je gornje društvo (Srpska matica)
slabije sa pčelama u odnosu na donje sa maticom Makedomske linje. (vidi šemu 2) Zaključak je bio da pčele
prelaze kod kvalitetnije matice. Prilikom konačnog zazimljavanja 15 septembra 2002 g. napravili kontrolni
pregled i konstatovali da skoro sve pčele radilice iz društva sa maticom Srpske linje, prešle kod matice
Makedonske linje, a maticu Srpske linje sa vrlo malo pčela našli smo je na matičnoj rešetki. (vidi šemu 3)
Maticu smo rukom uhvatili i stavili u kavez, a kasnije smo je stavili u jenom drugom društvu koje ostalo bez
matice. Nakon ove radnje izvadili smo Matičnu rešetku i izvršili dislokaciju tela zbog koncentracije hrane i
pravilnog prezimljavanja. Za prezimljavanje bilo oko 18 kgr.
meda. (vidi šemu 4) Dana 20 maja 2003 g. kod jednog kontrolnog pregleda kod matice APIS MELLIFERA
CARNICA (makedonske linije) koju smo nastavili da je pratimo primetili 3 zatvirena matičnjaka tihe zamene.
Sa dva matičnjaka napravili nove nukleuse, a jedan ostavili u košnici iznad matične rešetke sa namerom da
dobijemo matice ćerke od ove izuzetne kvalitetne Makedonske linje matica koje imaju izuzetno jako
HIGIJENSKO PONAŠANJE. (Vidi foto 3)
UVOD:
 
          ATL prestavlja svetski problem  zbog
nedefinisanih zakonskih propisa i nedefinisane
svetske veterinarske doktrine u suzbijanju ATL.
Dosadašnja istraživanja koja su vršena u svetu i
kod nas u Jugoslaviji ukazuju da pčele uklanjaju
lako uginule mlade larve od ATL. To pretstavlja
Higijensko ponašanje. To higijensko ponašanje
potvrdili mnogo autora u svetu na Apis mellifera
 ligustika  i  na Apis mellifera carnika(ekotip
Makedonija, Jugoslavija , Bugarska.
   Brzo uklanjanje bolesnih larvi iz legla pre nego
da bakterija pređe u sporu, pomaže suzbijanju
ATL. Poznato je da Pčelinja društva manje ili više
su rezistentna na ATL. Zahvaljujući ovoj osobini selekcijom se mogu dobiti otporne pčele koje se higijenskije ponašaju od ostalih na ATL. Wodrov
1942 je dokazao da pčelinje larve različite starosti
pokazuju razlike u otpornosti prema Penibacilus
larve larve. Efikasnost hig. ponašanja pčela
povečava se kada je u toku nektarska paša  kao i
dodavanje šećernog sirupa.  Srurtevant
i Ravell 1953 utvrdili su da pčele pomoću
mehanizma mednog ventila na mednom
predželucu izdvoje i do 79% spora pre nego što
smeste nektar ili sirup u saće, a Thompson I Rothenbjuler (1957) si dokazali ostranjivanje spora iz hrane
namenjene larvama takođe putem ventila. Takođe se zna da bi došlo do zaraze, potrebno je mnogo spora i do
preko 5oo miljona spora.  Sva ova dosadašnja istraživanja i saznanja o ATL o njenom suzbijanju iskoristili smo
da u dvogodišnjim istraživanjima 2002 i 2003 u Maradiku na Apis mellifera carnica (Ekotip Makedonija ,
Jugoslavija-Srbija, Bugarska) dokazano je da ATL može se uspešno suzbiti zaražavanjem sa velikim brojem
spora ( sa po jedan Fararov okvir).
MATERJAL I METODE:
 
      Ispitivanja su počela početkom jula 2002 u Maradiku ~ Jugoslavija na pčelinjaku autora na 3 nukleusa
specjalno urađena koj mogu da prime po 6 okvira. Nukleuse smo naselili sa 5 LR okvira sa pčelama među
kojima je bilo 3 okvira sa otvorenim leglom (zbog isključenja Varroe) uz prisustvo pčela svih generacija sa
maticama Apis mellifera carnica koje najhigijenskije se ponašaju od 20 selektiranih od 3 različite linije –
Ekotipa jedna iz Makedonije za koju vodim evidenciju od 1988 g., druga domaća Srpska – evidencija od
1993 g. i treća Bugarija – evidencija od 2000 g. Svaki nukleus 10 jula 2002 dobio po jedan Farrarov okvir u
sredini kao šesti okvir sa vidljivim ćelijama od ATL (kod Makedonske 250 -280:, kod Srpske 220 – 240 i kod
Bugarske oko 200 . 220. (Zaražene okvire smo  uzeli sa zaraženog pelinjaka od Apstrakta br. 199 kojeg smo
ga sanirali od 9.6. do 10.07.2002).
Kad smo stavili zarazu u nukleuse, postavili smo I po 2 papirnata listi?a BIOPAPIR (Bugarski lek firme
PRIMAVET iz Sofije protiv bakteriskih obolenja p?elinjeg legla sa aktivnom materijom Rifampicina 100 mg.
po listi?u.Za ovaj lek smo se opredelili pošto ne postoji mogu?nost infiltriranja antibiotika u med prema
istraživanjima firme PRIMAVET I dr vet. Gurgulove. (Autor nije pristalica davanja leka u suzbijanju ATL,
a veliki je pristalica da se bakteriska obolenja suzbijaju HIGIJENSKIM, TEHNOLOŠKIM, BIOLOŠKIM,
GENETSKIM I PREVENTIVNIM METODAMA.) Kontrolne preglede smo vršili 18 I 25 jula, kad smo ponovili
sa davanjem leka. Detaljan pregled smo obavili 3. avgusta kad su po?ele izlaziti p?ele iz Fararivih okvira i tada
prestali sa davanjem leka. Zbog nedovolne hrane iz prirode morali smo prihranjivati sa po 200 mll še?ernog
sirupa 1 : 1 svaki drugi dan.
Sredinom avgusta (15.08.2002) kad smo po?eli pripremu za prezimljavanje sve okvire iz nukleusa (5 + 1)
postavili u normalne LR nastavke koje smo ih postavili jednu preko druge odvojene mati?nim – hanemovim
rešetkama i novinskiom hartijom sa namerom da za kratko vreme izgrizu hartiju i formiramo jedno tromati?no
društvo stim da se p?ele mešaju i pratimo kako ?e se p?ele ponašati (šema 1 i foto 2)
REZULTATI
 
 Svaki nukleus 10 jula kad smo ih fakti?ki zarazili postavili po 2 listi?a BIOPAPIR. Prvi kontrolni pregled smo
obavili 18.07 i konstatovali da kod Makedonske i Jugoslovenske linje Fararovi okviri bili o?iš?eni i zalegnuti
jajima a ve?inom bilo larve ali još ne zatvorene voštanim poklop?i?ima i praznih ?elija. Kompletno gledano
Fararov okvir bio sa razbacanim leglom u odnosu na LR okvire. Sumljivih larvi na zarazu od ATL nismo
primetili. Kod matice Bugarske linije Fararov okvir bio o?iš?en ali ne zalegnut sa jajima, a u njemu nešto meda
ili sirupa. Listi? BIOPAPIRA bio izgrickan u sitne pahuljice i pale ispod mreže na dnu nukleusa na pokretnu
dasku ispod mreže promera 3 mm. Istog dana 18.07. dodali još po 2 listi?a BIOPAPIRA. Slede?i kontrolni
pregled smo obavili 25.O7. Klini?kim pregledom nismo konstatovali sumljivih ?elija na ATL, a leglo na
Fararovim okvirima bilo kompaknije u odnosu na prethodni pregled. Tada smo konstatovali da ima otvoreno
leglo na sredini Fararovog okvira kod Bugarske linje. Prethodni listi?i BIOPAPIRA su bila više od polovine
izgrickana. Po tre?i put prema uputstvu proizvo?a?a smo postavili još po 2 listi?a BIOPAPIRA.
Slede?i klini?ki pregled smo obavili 3 avgusta 2002,  posle 23 dana kad su p?ele iz Fararovih okvira po?eli
da izlaze. Sumljivih ?elija na ATL nismo primetili ni na jednom okviru .Posle 3 avgusta lek nismo više
stavljalijer jer smo smatrali da do zaraze više ne može do?i koriste?i ranija iskustva autora iz 1996, 1998,
2000, 2002.
Sredinom meseca, 15.08 po?eli pripremu za zimovanje, a 17.08 smo obavili kontrolni pregled Novinska hartija
bila na pojedinim mestima izgrickana i p?ele iz sada tromati?nog društva po?ele da se mešaju. Ostatak novinske
hartije smo izvadili i konstatovali da matica Bugarske linije nestala , a bilo povu?eno prisilnih mati?njaka .
Okvire iz ovog društva po 3, podelili smo dvema drugima stim da Fararov okvir smo ga stavili kod matice
Makedonske linije (Šema br. 2) .
Na p?elinjaku Autora 24.O8.2002 organizovano  autobusom došla u posetu grupa od 40 Bugarskih p?elara .
Autor upoznao ih sa eksperimentom i tada smo obavili zajedni?ki klini?ki pregled i konstatovali da nema
sumljivih ?elija na ATL. Tada smo konstatovali da p?elinje društvo sa maticom Jugoslovenske linije je slabije
u odnosu na društvo Makedonske linije. Kod matice Makedonske linije bilo 5 okvira sa leglom
( 3 LR + 2 Fararova) i 4 okvira sa medom i polenom , a kod Jugoslovenske 3 okvira sa leglom
(2 LR + 1 Fararov) Kod ostalih ramova bilo manje meda i polena u odnosu na Makedonske linije.
Zajedni?ki zaklju?ak je bio da p?ele prelaze i prenose med kod kvalitetnije matice.  Bugarski p?elari me?u
kojima bilo i 3 veterinara nisu mogli verovati da je tako nešto mogu?e i prijatno su bili iznena?eni i morali
su poverovati jer su svojim o?ima to videli. (Šema 3)
Prilikom kona?nog zazimljavanja 15 septembra izvršili novi pregled i konstatovali da legla kod Jugoslovenske
linije skoro nema , meda vrlo malo , a matica sa nešto p?ela našli smo je na gornjoj strani Mati?ne rešetke.
Uhvatili maticu stavili u kavez i dodali jednom drugom društvu koja ostala bez matice. Matica Makedonske
linje održavala još uvek 4 okvira sa leglom sa mednom kapom i 5 okvira puni sa medom a po jedan sa jedne
i druge strane i sa polenom. Tada smo izvadili mati?nu-Hanimanovu rešetku i izvršili dislokaciju nastabaka .
Gornji nastavak stavili dole na podnja?i , a donji gore kako zahtevaju pravila tehnologije kod LR košnice
(Šema 4).
Po slobodnoj proceni u eksperimentalnoj košnici bilo oko 15 do 18 kg. meda za prezimljavanje sa 18 okvira
(u gornjem nastavku 9 LR okvira i 1 ram hranilica  gde smo stavili 2 kg. poga?e, a u donjem nastavku 6 LR
okvira i 3 Fararova).
Danas kada pišem širu verziju eksperimentalnog rada 3O.O5.2003 g. oba društva normalno su se razvijala
bez znakova ATL i na bagremovoj paši od 12 do 17 maja doneli po oko 15 kg. nektara . Dana 2O maja 2003 g.
kod kontrolnog pregleda kod matice APIS MELLIFERA CARNICA (makedonska linja) primetio 3 zatvorena
mati?njaka tihe zamene od koje san uzeo 2 mati?njaka i formirao 2 nukleusa a jedan ostavio u košnici da
dobijem ?erke ove izuzetne matice.(foto 3)
ZAKLJU?AK:
 
Na osnovu ovog eksperimenta može se zaklju?iti:
                 1. Da se ATL može vrlo lako i uspešno suzbiti kombinacijom HIGIJENSKOG PONAŠANJA MATICA
i dodavanja leka (koj se nemože infiltrirati u med) radi špre?avanje dalje zaraze.
                 2. Dužina pra?enja matice na higijensko ponašanje i uzgoja novih generacija od najbolje higijenske
matice uti?e na kvalitet matice i pove?anje procenta higijenskog ponašanja.
                 3. Nukleusi i normalna društva, ukoliko imaju generacisku strukturu higijenskih p?ela mogu da
izdrže veliku zarazu, a da ne do?e do zaraze bakteriskih obolenja legla.
                 4. Sva tri ekotipa matica Apis mellifera karnica su u korelaciji na higijensko ponašanje u odnosu
na ispitivanja koja su vršena u SAD na Apis mellifera ligustica.