Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

(Referat reg. Pod br. 200 prezentiran na Kongresu APIMONDIJE u Ljubljani 2003 god.)
                                                                                      
AUTOR:  Magistar pčelarstva   NAUM BANDŽOV
Imail: bandzov@neobee.net Tel.022- 506 – 676
SARADNICI: Dipl. Ing.stočarstva VLADIMIR BANDŽOV
DOBRILA BANDŽOV, ul. Fruškogorska br. 25, MARADIK, AP. VOJVODINA – SRBIJA
SUMARIJUM:
        Od selektiranih 20 nukleusa sa maticama i pčelama Apis mellifera carnika ekotip Makedomske linije koje
se higijenski ponašaju, (hig. ponapanje ove matice pratim od 1988 god.) odabrao sam 8 sa najboljim
karakteristikama sa mog pčelinjaka i dva nukleusa sa maticama i pčelama sa jednog susednog pčelinjaka
udaljen od mog oko 30 kilometara koji je bio zaražen sa ATL kao kontrolna. Sve nukleuse 8 + 2 
(Vidi Tabeli 1 kolona 2). Iste sam ih testirao sa pravom zarazom od ATL 01.08.2000 god. sa parčetom 
saća 3 x 4 cm. sa različitim brojem zaraženih ćelija od ATL (Tabelu 1 kolona 3) i umetnuo u
LR okvir.  Nakon 3 – 5 dana umetnuta parčad saća sa ATL bila su očišćena i zalegnuta od matica sa jajima. 
(vidi kolonu 4) Nakon 15 dana izvršena je kontrola i konstatovano da pored zatvorenog legla na umetnutom
parčetu saća 3 x 4 bilo je i otvirenog legla sa mladim larvama razlišite starosti i jaja. (vidi kolonu 5) Detaljan
kontrolni pregled je izvršen 1 septembra 2000 god. i konstatovali sledeće stanje: Nukleusi od 1 – 8 nisu
pokazivale znake zaraze – bolesti ćelija na ATL, a u kontrolnim 9 i 10 primetili smo ćelije sa uginulim larvama
od ATL. (vidi kolonu 6) Te ćelije smo ih mehanički očistile saskalpelom. Sledeći kontrolni pregled je bio
4 oktobar 2000 god. kada smo ih zazimili na 7 okvira. U nukleusima od 1 – 8 nismo primetili znakovi zaraze na
ATL, a u kontrolnim 9 i 10 primetili smo manje ćelija zaraženih u odnosu na prethodni kontrolni pregled.
(vidi kolonu 7) I ove zaražene ćelije smo ih očistili mehanički sa skalpelom. Zazimili smo ih sa po oko
12 – 14 kgr. meda na jednom LR nastavku.
       Zimovanje je proteklo bez gubitka matice i društva, a to smo konstatovali prilikom kontrolnog pregleda
2 marta 2001 god. Tada nismo primetili sumljivo bolesno leglo ni na jednom sada pčeinje društvo. 
(vidi kolonu 8) Istog dana proširili smo ih sve sa po 3 okvira izgrađenog saća. Tada smo otpočeli i sa
prihranjivanjem 300 – 500 mll. sa čistim šećernim sirupom 1 : 1 svaki drugi ili treći dan do 31 marta
2001 god. kad su dobili drugi LR nastavak sa novih 10 okvira sa izgrađenim saćem sa namerom da ojačamo
pčelinje društvo i popravimo higijensko ponašanje Nastavili smo sa prihranjivanjem do 3 maja 2001 god.
istim ciljem kad smo dodali i treći nastavak između postojećih dva sa novih 10 okvira sa mladim
nedoizgrađenim saćem  i pripremili ih za bagremovu pašu. Tada prilikom pregleda u leglu nismo primetili
sumljivih ćelija na ATL ni u jenom pčelinjem društvu od 1 – 10.  Od 3 maja do 1 avgusta 2001 god. od 10 eksperimentalnih društava u proseku smo dobili po 28 kgr. meda, a nismo primetili ni jednu sumljivu ćeliju,
odnosno zaraženu sa ATL.
           Od 1 do 3 avgusta 2001 god. izvršili smo dijagnosticiranje na VARROU JACOBSONI metodom otvaranje
po 200 radiličkih i trutovskih ćelija u koliko je bilo sa zatvorenim voštanim poklopcima. Pojedinačnim
brojanjem pronašli smo od 6 do 14 varroa. (vidi kolonu 9) Ukupna zaraženost zatvorenog legla iznosila je
od 15 – 35%. (vidi kolonu 10) Najveća zaraženost sa VARROOM bila kod dva kontrolna društva 9 i 10.
Nakon ovakvog stepena zaraženosti Varroom, odnosno preko 10%, primenili smo metodu AUTORA ovog
naunog rada TEHNOLOŠKO-BIOLOŠKO-EKOLOŠKI (HIRURŠKI) metod suzbijanja Varroe bez upotrebe lekova.
Iz svake košnive (8+2) izvadili po 3-5 okvira sa pretežno zatvorenim leglom i stavili u poseban IZOLATOR
bez matice ukupno 35 okvira bez matice. (vidi kolonu 11 tabele) U kontrolnim društvima 9 i 10 zamenili
postojeće MATICE sa novim mladim koje su pokazivale visok stepen higijenskog ponašanja. Izolator se sastojao
od 4 LR nastavaka sa podnjačom, poklopnom daskom i krovom. Samo u njemu smo stavili 6 letvica leka protiv
Varroe VAROSTOP od Bugarske firme PRIMAVET iz Sofije sa aktivnom supstancom FLUMETRIN za koji se
netraže rezidue u medu od strane EVROPSKE UNIJE (Nemački preparat BAJVAROL (aktivna materija
FLUMETRIN) je dozvoljen za upotrebu u Evropskoj uniji protiv Varroe.)
Nakon 15 do 20 dana od kako su izašle sve mlade pčele u IZOLATORIMA koje su bile oslobođene od VARROE, vraćali smo ih u košnice odakle smo izvadili zaražene okvire u vidu ,, TRANSFUZIJE,,  na leto svake košnice 8+2. (Vidi sliku levo)
       Do 20 avgusta 2001 god. sve je bilo završeno, a pčele oslobođene 85 – 90% od Varroe.
Ni na jednom okviru iz IZOLATORA (35) nismo primetili ni jednu ćeliju sumljivu na ATL.
Krajem septembra izvršili smo još jedno dijagnosticiranje na VARROU istom metodom kao i
prethodno i ukupno izbrojali 12 Varroa. (vidi kolonu 12) Pošto zaraza nije prelazila preko
5% po društvu, iste smo ih zazimili sa po 16 okvira (8+8) na dva LR nastavaka.
U V O D:
        Sl. 1                                                  Sl. 2                                                  Sl. 3                                          Sl. 4
AMERIČKA TRULEŽ LEGLA I VARROA JACOBSONI  (Vidi Sl 1, 2 i 3, 4) pretstavljaju svetski problem
zbog nedefinisanih zakonskih propisa i nejednakog prilaza VETERINARSKIH i PČELARSKIH stručnjaka – naučnih radnika u suzbijanju bolesti pčelinjeg legla. Veterinarski naučni radnici kod nas u Srbiji i Crnoj Gori više se zalažu suzbijanju ATL upotrebom  VATRE, a kod VARROE JACOBSONI upotrebom lekova – HEMIJE zbog nedostatka praktičnog poznavanja odbrambenih mehanizama pčelinje zajednice kao socijalni organizam i pčele kao jedinke
i njihovo TEHNOLOŠKO – BIOLOŠKO – GENETSKA mogućnost u suzbijanju bolesti pčelinjeg legla u odnosu na PČELARSKE NAUČNE RADNIKE koji stalno rade praktično sa pčelama , a prate i poznaju veliku opasnost
BAKTERIJA , SPORA I KRPELJA na pčelinje društvo kao celinu i same pčele kao jedinku.
       Dosadašnja istraživanja koja su vršena u svetu i kod nas u Srbiji i Crnoj Gori u domenu HIGIJENSKOG PONAŠANJA pčela i otpornost prema bolestima pčelinjeg legla koje genetski nasleđuju, daju nam za pravo
da se uspešno borimo protiv bolesti pčelinjeg legla bez upotrebe lekova, i da ekološki jedemo čistije pčelinje
proizvode. Ukoliko se nekad mora koristiti lek – hemiju to mora biti aktivna materija tako data u leku da se
nemože infiltrirati u med i druge pčelinje proizvode.
         U našim dvoigodišnjim istraživanjima koje smo počeli 1 avgusta 2ooo god. a završili 30 septembra
2001 god. hteli smo dokazati da se vrlo uspešno može suzbiti ATL i Varroa Jacobsoni bez upotrebe lekova .
Koristili smo samo EKOLOŠKA, HIGIJENSKA, TEHNOLOŠKA, BIOLOŠKA, PREVENTIVNA i GENETSKA saznanja
poznate pojedinačno u svetu i kod nas u Srbiji i Crnoj Gori što se vidi iz litetature, stim da smo ih mi objedinili i napravili jednu celinu, odnosno uspešnu ekološku metodu u suzbijanju bolesti pčelinjeg legla.
 MATERJAL I METODE:
 
U ovim istraživanjima koristili smo 8 nukleusa sa maticama ~ sestrama APIS MELIFERA CARNIKA
(Ekotip sa podru?ja Makedonije) koje su se najhigijenskije ponašale od 20 selektiranih matica proizvedene
u 2000 god. (Higijensko ponašanje ovog Ekotipa matica pratim od 1988 god.) i 2 nukleusa kao kontrolna sa
pčelinjaka udaljenog oko 30 km. koji je bio oboleo od ATL i napadnut Varroom, a ove dve matice , odnosno
njihova društva ostala zdrava. Ove matice su sa područja Vojvodine sa 2 žuta prstena na trbuhu ~ ekotip
BANATSKA. U svakom nukleusu (8 + 2) stavili po 6 okvira LR sa pčelama svih generacija i sve ulice bile
posednute sa pčelama, a   svaki imao po 4 okvira sa jajima i mlađeg otvorenog legla da ne bi imali problem sa
Varroom u prvoj 2001 god.
      U svim nukleusima smo stavili parče saća 3 x 4 sa različitim brojem
zaraženih ćelija od ATL (vidi Tabelu1 kolona 3) koje smo umetnuli
u sredini jednog rama sa leglom. Od momenta zaražavanja 1.08.2000
izvršili smo 4 kontrolna klinička pregleda do konačnog zazimljavanja
kako pokaziva Tabela 1 kolone 4, 5, 6 ,7. Sve nukleuse 04.10.2000
prebacili u normalne LR nastavke i zazimili smo ih sa po 7 LR okvira.
Od 1 avgusta do 15 oktobra stalno je bila prisutna šećerna pogača u
ram hranilici i svaki drugi ili treći dan dobijali po 300 mll šećernog
sirupa snamerom da pojačamo higijensko ponašanje i obezbedimo
dovolne Parče saća sa ATL umetnuto u okvir količine hrane za zimu. Svako sada pčelinje društvo zazimili
smo ga sa 12 ~ 14 kilograma hrane i dovolnekoličine polena(Društvo na kontrolnoj vagi imalo 13500 gr.
hrane i 1400 cm2 polena). Sledeće 2001 godine nastavili smo sapraćenjem, a prvi kontrolni pregled je bio
2 marta 2001 god. Gubitaka nismo imali, a u svakom nastavku istog dana stavili smo još po 3 okvirea sa
izgrađenim saćem. Zimski utrošak hrane od 4 oktobra 2000 do 2 marta 2001 na kontrolnoj vagi iznosio
5800 gr.
     Od tog datuma počeli smo davati nadražajno prihranjivanje 300 do 500 mll. šećernog sirupa 1:1 svaki
2 ili 3 dan do 31 marta 2001 god. kada im je stavljen drugi nastavak sa po 10 okvira sa izgrađenim saćem i
nastavili sa prihranjivanjem do 3 maja 2001. Ukupno je bilo 25 prihranjivanja. Pred bagremovu pašu dodalii
smo treći nastavak između nastavaka 1 i 2. U ovom nastavku stavili smo i po jedan LR poluokvir koj će biti vrlo
brzo dograđen trutovskim saćem kao građevnjak, a primenili smo metodu Kaučića dva puta, tako što smo
sekli glave trutova sa oštrim nožem kada su trutovi stari 13 ~ 14 dana od dana zaleganja matice sa jajima.
Za to vreme Varroa ne uspe da se razmnoži, a belančevinastu masu trutova pčele iskoriste za ishranu ostalih
larvi. Jednom, odnosno treći put smo koristili originalni način isecanjem tog istog građevnjaka, stim što smo
mi cedili pritiskom belančevinstu masu trutova i sa sirupom dodali u hranilici, a poluokvir zamenili sa satnom
osnovom na normalnom LR okviru. Od 1 ~ 3 avgusta 2001 izvršili dijagnosticiranje na Varrou jacobsoni
metodom otvaranje 200 ćelija kombinovano radilička i trutovska ukoliko ih ima i brojanjem određivali
procenat zaraženosti zavisno od ukupne količine zatvorenog legla. Nakon dijagnosticitanja kad smo videli
  stepen zaraženosti, u nameri da  se oslobodimo Varroe, primenili smo
tehnološko ~ biološku metodu suzbijanja Varroe koju autor primenjuje sa velikim
uspehom od 1988 god. Istovremeno od 1 do 15 avgusta promenili smo svih 10 matica
sa novim mladim higijenskim maticama.
     Krajem septembra smo izvršili još jedno kontrolno dijagnosticiranje na Varrou
jakobsoni istom metodom kao prethodnu. Nakon ovoga pčelinja društva smo ih
zazimili na 2 nastavaka LR sa po 16 okvira. (8 + 8)  Kada pišem ovu širu verziju
6 juna 2003 god sva društva su produktivna bez znakova zaraze na ATL i Varroa ne
veća od 3%. Takođe kada pišem ovaj naučni rad 20 januara 2005 god. za NAUČNO
– STRUČNI  SKUP Vukovarsko – Sremske županije koj treba da se održi 12 i 13 marta
2005 god. u Vinkovcima sva društva 8+2 su zazimljena i normalno zimuju.
  REZULTATI:
     
       Nakon zaražavanja sa ATL 1.O8.2000 za 3 dana bilo očišćeno i zalegnuto od matice sa jajima
(vidi Tabelu 1 kolona 4). Svaka ćelija bila zalegnuta . Kod kontrolnog pregleda 18. avgusta u parčetu saća
pored zatvorenog legla bilo je i nova jaja i larve kako pokaziva kolona 5 tabele. Kod sledećeg pregleda
1 09 nismo primetili sumljivih ćelija ni na jednom ramu kod 8 nukleusa sa maticama proverenim na higijensko
ponašanje za razliku kod kontrolnih nukleusa primetili smo 8 odnosno 6 sumljivih ćelija koje smo ih mehanički
očistili sa skalpelom. Sledeći pregled smo obavili 4.10. i nismo prumetili sumljivih ćelija kod 8 nukleusa,
a kod kontrolnih pojavile su se 4 odnosno 2 ćelije sumljive u parčetu saća 3 x 4 koje smo ih takođe mehanički očistili (vidi kolonu 7). Nakon prezimljavanja kod prvog kontrolnog pregleda 2 marta 2001 nismo primetili
nijednu sumljivu ćeliju sada kod svih 1o društava.(vidi kolonu 8) Sledeći pregled je bio 3 maja kad smo stavili
treći nastavak i nismo primetili ništa sumljivo. Na završetku pčelarske godine 1 avgusta 2001 iz svake
eksperimentalne košnibe izvrcali u proseku po 28 kgr. meda. Iz košnice br. 6 sa oznakom 13 gde je bila
postavljena vaga izvrcali 36 kgr meda.
       Nakon sređivanja i dijagnosticiranja na VARROU izbrojali smo od 6 do 14 varroa kako pokaziva kolona 9
Tabele. Kad smo pretvorili na osnovu celokupnog legla stepen zaraženosti ispalo je od 16 do 35% kako pokaziva
kolona 10. Pošto prelazila zaraženost preko 1O% primenili smo AUTOROVU metodu Tehnološko ~ Biološko
suzbijanje Varroe u zatvorenom leglu. Iz svake košnice izvadili smo od 3 ~ 5 okvira sa zatvorenim leglom
(ukupno 35) i stavili u poseban izolator koj se sastojao od 4 LR nastavaka sa podnjačom i krovom gde smo
stavili 6 traka VAROSTOPA (lek protiv Varroe firbe PRIMAVET iz Sofije sa aktivnom materijom FLUMETRIN)
koji po sastavu je isti kao Nemački BAJVAROL. Izolator smo držali dvadesetak dana dok nisu izašle sve zdrave
pčele , koje smo kasnije sve očišćene i zdrave pčele vračali u eksperimentalna društva i popravljali generacisku strukturu. Varroe na podnjači bilo toliko mnogo što je bilo absurdno brojati, jer autora ne zanima koliko je
otpalo, nego koliko je ostalo u zatvorenom leglu što smo krajem septembra izvršili još jedno dijagnosticiranje
istom metodom i izbrojali od 0 ~ 3 varroe kako pokaziva kolona 12 Tabele 1. Na osnovu merenja celokupnog
legla došli smo do rezultata da Varroa u zatvorenom leglu ne prelazi 5 %. Na kraju kad smo pregledali sve ramove
od izolatora ni na jednom ramu nismo primetili ostavljenu ćeliju koja bi pokazivala   prisutnost ATL
DISKUSIJA I ZAKLJU?AK:
       Na osnovu dvogodišnjih istražiuvanja i
metode koje smo primenili, moguće je pčelariti
normalno bez upotrebe lekova kod proizvodnih
društava . Zapravo, iskreno i stvarno suzbijanje
bolesti pčelinjeg legla: SAVEZI, UDRUŽENJA I
DRUŠTVA treba da insistiraju kod pčelara, da
stvaraju duh kod proizvođaća matica, da proizvode Higijenske matice jer je to mnogo
puta u svetu dokazano da higijenska društva
mnogo retko ili nikako ne oboljevaju od bolesti
pčelinjeg legla. Da pčelinja društva sa maticama
Apis mellifera carnica, bez razlike sa kog područja
potiću reaguju slično kao Apis mellifera ligustika
na kojima je rađeno u svetu mnogo uspešnih eksperimenata na higijensko ponašanje i
otpornost prema bolestima pčelinjeg legla.
      Manje zajednice (oplodnjaci sa 2 LR okvira,
nukleusi sa 5 LR okvira) i normalna pčelinja
društva sa 10 i više normalnih LR okvira slično
se ponašaju prilikom suzbijanja bolesti pčelinjeg
legla, stim da moraju imati generacisku strukturu
pčrla i da u jezgru klubeta gde se nalazi leglo,
temperatura ne sme pasti ispod 35 C.
    Varroa se još uspešnije moze suzbijati, a to
je i jedini pravi način da se u zatvorenom leglu
gde je Varroa prisutna do 85% samo tehnološko
biološkim metodama može da se drži pod
kontrolom do 10% koj procenat ne prestavlja opasnost da se uspešno pčelari i da se dobijaju visoki prinosi
ekoloških pčelinjih proizvoda za dobrobit ljudskog roda.
       Poster sa Kongresa Apimondije -Ljubljana 2003
Ne smeju se pojedinci (naučni radnici VETERINARSKI I PČELARSKI) udruživati sa proizvođaćima lekova i prihvatati njihove sugestije dareklamiraju i da tvrde pred pčelarima kako 95 do 100% njihov lek uništava VARROU ukoliko sami nisu seuverili u to i sami nisu ispitali pojedini lek koliko je štetan po pčeli i ljudskom rodu, ukoliko se rezidue
nađu u medu.
     Ne postoji do sada nijedan registriran lek protiv VARROE da uništava Varrou u ZATVORENOM LEGLU,
sem TEHNOLOŠKO – BIOLOŠKI METOD.