Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

          

SLIKA 1

                                                       UDRUŽENJE PČELARA ,,MARADIK,,

       Ul. FRUŠKOGORSKA BR. 25. 22327 MARADIK Tel: 22 – 506 – 676    E-mail: bandzov@neobee.net 

Tradicija organiziranog pčelarstva u Maradiku datira od 22.maja 1955 god. osnivanjem Pčelarske podružnice ,,Maradik,, pri Centralnog Pčelarskog udruženja ,,Vojvodina,, – Novi Sad i izdavanjem Registracije Sekretarijata za unutrašnje         poslove – Stara Pazuva br. 459 od 23.01.1956 god.

                                                                                          Z A P I S N I K

Osnivačke skupštine PČELARSKE PODRUŽNICE u M A R A D I K U CENTRALNOG PCELARSKOG UDRUŽENJA „VOJVODINA“ U NOVOM SADU kao matičnog društva održane dana 22. maja 1955   

PRISUTNI SU: Vranješević Ištvan, ipač lajoš, Birinji Kalman, Tatić Sava, Škrivanj Djura, Lihvarčeg Miša, Salač Petar, Ipač Šandor, Prikel Andraš, Molnar Pavle.

Od  strane Centralnog pčelarskog udruženja „Vojvodina“ u Novom Sadu prisutan je izaslanik Antolić Mile, sekretar udruženja

Drug Vranješević Ištvan       iz    Maradika        .u ime osnivača pozdravlja prisutne i otvara skupštinu, te predlaže sledeći

d n e v n i    r e d:

1/ Izbor radnog pretsedništva, zapisničara i dva overača skupštinskog zapisnika;

2/ Čitanje pravila Centralnog pčelarskog udruženja „Vojvodina“ u Novom Sadu te odluka o prihvatanju pravila i osnivanju PČELARSKE PODRUŽNICE u M A R A D I K U    , te pristupanje u članstvo udruženja;

3/ Izbor upravnog i nadzornog odbora;

4/ Izbor članova suda časti;

5/ Izbor pregledaća pčela;

6/ R a z n o

Predloženi dnevni red je usvoje.- Pre prelaza na dnevni red izaslani k  udruženja izloži o  zadatke Centralnog pčelarskog      udruženja „Vojvodina“ u Novom Sadu i svih njegovih podružnica i dao   obaveštenje o radu i smernicama udruženja i podružnica, što su prisutni sa pažnjom saslušali.- Zatim se prešlo na rad skupštine.

Na tačku 1

U radno pretsedništvo izabrani su drugovi:Vranješević Ištvan,      Tatić Sava i Škrivanj Djura  za zapisničara je izabran drug Birinji Kalman a za overaće zapisnika izabrani su drugovi Ipač Lajoš i Molnar Pavle ,Izabrano radno pretsedništvo odmah se konstituisalo, izabrašvi za pretsednika druga Vranješević Ištvana  ,vodjenje skupštinom. koji preuzima ruko

Na tačku 2

Drug   Antolić Mile,izaslanik Centralenog pčelarskog udruženja „Vojvodina“ u Novom Sadu, koja su jedinstvena kako za centralu tako i za svaku pojedinu nejzinu podružnicu. Pošto su pravila pročitana i po izaslani ku  udruženja protumaćena, prisutni ih u celosti prihvataju i odlučuju osnivanje čita pravila Centralne

PČELARSKE PODRUŽNICE u M A R A D I K U te ujedno pristupaju u članstvo svoje podružnice. Nadalje je jednoglasno donešen zaključak, na novoformirana Pčelarska podružnica pristupa u članstvo Centralnog pčelarskog udruženja „Vojvodina“ u Novom Sadu.

 Na tačku 3

U Upravni odbor izabrani su sledeći članovi:

1/ Za pretsednika       Vranješević Ištvan       .

2/ Za potpretsednika    Salač Petar              .

3/ Za sekretara         Prikel Andraš            .

4/ Za blagajnika        Tatić Sava               .

5/ Za članove odbora Škrivanj Djura i Ipač Nandor.

U Nadzorni odbor izabrani su članovi:Ipač Lajoš, Molnar Pavle i Lihvarček Miša  

 Na tačku 4

U odbor suda časti izabrani su sledeći članovi:                      /Izbor nije obavljen/ .

 Na tačku 5

Za pregledaće pčela izabrani su članovi: Škrivanj Pavle i Salač Petar 

Na tačku 6

Pošto se više niko nije javio za reč, a dnevni red je iscrpljen, time je osnivačka skupština završena.

Zapisničar,                                                                                                     Pretsednik,

s.r. /Birinji Kalman/                                                                          s.r.   Vranješević Ištvan/

Izaslanik

Centralnog pčelarskog  udruženja „Vojvodina“ u Novom Sadu                                      Overači zapisnika,

         /Antolić Mile/         s.r.                                       /Škrivanj Pavle/. s.r.      Mile Antolić . s.r. /Salač Petar/ . s.r.

Centralno Pčelarsko Udruženje ,,VOJVODINA,,

Br.466…….2.juna1955.god.

Svetozara Markovića 27 Tel. br. 40-96

PČELARSKA PODRUŽNICA MARADIK

U vezi izvestaja sekretara ovog udraženja o osnivanja Vaše podružnice, obaveštavamo Vas da je upravni odbor centrale na svojoj sednici od 24.V.1955.primio Vašu podražnicu u članstvo udraženja,o čemu Vam prilažemo potvrdu.

Ujedno Vam dostavljamo u 4 primerka zapisnik Vaše osnivačke skupštine, kojega je po obečanju naš sekretar sastavio i potpisao s tim, da zapisnik potpišu i Vaši funkcionari, a zatim nam jedan primerak zapisnika vratite. Zapisnik bi Vam već ranije dostavili, kako Vam je to sekretar obečao, ali zbog prezaposlenosti do sada nismo mogli.

Štambilje za Vašu podružnica smo narucili, pak ćemo Vam ih poslati čim budu bile izradjene.Medjutim, Vi možete svoj društveni rad i dopisivanje vrsiti i pre nego li oveštambilje dobijete.

Ujedno Vam dostavljamo u 5 primeraka molbu radi registra­cija Vaše podruznice kod sekretarijata za unutrašnje poslove Vašega sraza, pak je izvolite potpisati, kako je to napisano u uputstvu na samoj mo1bi i zatim je kod sreza predati zajedno sa jednim primerkom zapisnika osnivacke skapštine, potvrdom o prijemu u članstvo ovog udruženja i 1 primerkom pra­vila, koja smo za tu svrhu overili, te Vam ih takodjer prilažemo. U koliko kod sreza budu Vam zatražili pravila u 4 primerka, a Vi ih dajte od onih koja ste preuzeli. Nastojte okupiti u članstvo Vaše podražnice i ostale pčelare kako bi bili svi pcelari, ili barem najveći broj organizovan u svojoj pčelarskoj organizaciji.

U pogledu otkipa meda putem naše pčelarske organizacije, dobiti ček obaveštenja posebnim raspisom ovih dana. Svakako nastojte da otkupite med od Vaših članova, jer smo uvereni da će naša organizacija postići najpovoljniju cenu, a otkupom preko organizacije postićićemo i materijalno jačanje i pčelarske organizacije.

Konačno, dostavljamo Vam i knjižno pismo, kojim Vas teretimo za predane Vam članske knjižice i 1 blok isplatnica, koji iznos ćete nam poslati kada budete imali sredstava od prikupljene članarine.

Po svim pitanjima pčelarstva uvek se i odmah obračajte na svoju centralu, a mi ćemo Vam uvek rado pomoći.

Zeleći Vam najbolji uspeh u Vašem radu, saljemo Vam pčelarski pozdrav!

Sekretar                                                                                                                         Pretsednik

Antolič Mile s. r                                   pečat                                                    Imbronović Ljubiša s.r.

SEKRETARIJATU ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE NO SREZA

  STARA PAZOVA

Na osnovu pravila i programa rada CENTRALNOG PČELARSKOG UDRUŽENJA ,,VOJVODINA,, U SADU SADU i područjom delatnosti na teritoriji AP Vojvodine, kome je odobrilo osnivanje i rad Ministarstvo   unutrašnjih poslova NR Srbije u Beogradu rešenjem br.I-51/45 od   31.marta 1946.godine,osnova1i smo PČELARSKU PODRUŽNICU sa sedištem u  M A R A D I K U i područjem delatnosti na teritoriji N.O. opštine u     M A R A D I K   .

Molimo sekretarijat da po Zakonu o udruženjima, zborovima i drugim javnim skupovima registruje našu podružnicu.

U     M a r a d i k u     .

dana     6. juna       1955      

PRESTAVNICI DRUŠTVA

Vranješević Ištvan s.r.            poljoprivrednik s.r.                 Ljeninova 7. s.r.    

/Prezime i ime/                                      /zanimanje/                                 /ulica i broj/

 

 Birinji Kalman s.r.             Zemljoradnik s.r.                     Rankovićeva 56 s.r.  

   /prezime i ime/                         /zanimanje/                                 /ulica i broj

UPUTSTVO:

1/ Prijava se piše u 5 primeraka.Podaci o prestavnicima društva se upisuju pisačom mšinom, a pretstavnici stavljaju samo svoj potpis iznad svoga imena ispisanog pisčom mašinom.

2/ Prijavi se prilažu 4 primerka pravila,zapisnik osnivačke skupštine i potvrdu udruženja o prijemu u članstvu.

3/ Prijava se taksira sa 30 dinara državne takse.

Prvi primerak pravila se taksira sa 25 dinara državne takse.

 

Grb Srbije

Narodna republika  Srbija AP VOJVODINE

Narodni odbor opštine Stara Pazuva

SEKRETARIJAT ZA UNUTRAŠNJJE POSLOVE

Broj 549….        23 I 1956 god.

 

PREDMET: Pčelarska podružnica Maradik – Registracija

PČELARSKOJ PODRUŽNICI -  M A R A D I K

Dostavljamo Vam prijavu sa klauzulom o izvršenoj regiciji Vaše podružnice, sa tim da se u budućem radu imate pridržavati Pravila centralnog pčelarskog društva ,,Vojvodina,, Novi Sad.

Naslov je dužan o svom trošku dati oglas o izvršenoj re gistraciji u sl. listu APV.

Prilog. 1 komad.

Smrt fašizmu – sloboda narodu.

pečat                                N A  Č  E  L  N  I  K

Marinković  s.r.

UDRUŽENJE PČELARA ,,MARADIK,,

          Ul. Fruđkogorska Br. 25. 22327  MARADIK Tel.-Faks: 022 – 506 – 676   E-mail: bandzov@neobee.net 

         Tradicija organiziranog pčelarstva u Maradiku datira od  22.maja 1955 god. osnivanjem  Pčelarske podružnice ,,Maradik,, pri Centralnog Pčelarskog udruženja ,,Vojvodina,, – Novi Sad i izdavanjem Registracije Sekretarijata za unutrašnje poslove – Stara Pazuva br. 459 od 23.01.1956 god.

Legitimacija

Nakon povratka Mr Naum Bandžova iz Skoplja u Maradik 1992 god, preuzeo aktivnost oko oživljavanje Pčelarske podružnice ,,MARADIK,, koja je funkcionisala 60-tih godina u okviru Centralnog pčelarskog udruženja ,,VOJVODINA,, uz pomoć  tadašnjih pčelara, dana 12 septembra 1998 god. od strane inicijativnog odbora sazvana je osnivačku Skupštinu. Na skupštini su bili prisutni sledeći pčelari: Pretsednik inicijativnog odbora Ipač Lajoš jedini živi aktivan pčelar i sekretar bivše PODRUŽNICE ,,Maradik,, Mr Naum Bandžov, advokat Vlada Vuksanović, Radovan Jekić, Đodan Dušan, Prikel Andraš, Zoran Savić, Stevica Grujić, Petar Bradić, Krsta Kovaćević, Duško Bradić, Živan Babajić, Ipač Geza starii, Ipač Geza mlađi, Vukov Miodrag, Stevica Stojanović, Petar Živković i Stjepan Žuljević. Na skupštini smo doneli odluku da formiramo UDRUŽENJE PČELARA ,,MARADIK,,. Izabran je Izvršni odbor u sastavu: Mag. Naum Bandžov, pretsednik, Prikel Andraš, potpretsednik, Zoran Savić, sekretar i blagajnik i članovi Vlada Vuksanović i Krsta Kovaćević. Na tom sastanku zadužen je bio Vuksanović Vlada kao pravno lice da pripremi kompletnu dokumentaciju oko registracije. Ubrzo smo je kompletirali i predali nadležnim organima – SUP Inđija na dalju nadležnost i registracije. Krajem januara 1999 god. dobili smo Rešenje br. 212-7 od 21.01.1999 god. od MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIG POSLOVA , SUP SREMSKA MITROVICA, OUP INĐIJA gde nas obaveštavaju da smo upisani u REGISTAR UDRUŽENJA GRAĐANA pod rednim brojem 66 kao UDRUŽENJE PČELARA ,,MARADIK,, koje danas 2009 god. broji 41 član sa 31 pretplatnikom na časopis ,,PČELAR,, i ujedno članovi SPOS-a

Članovi Udrženja pčelara ,,Maradik,, za 1999 god.

 1. Ipač Lajoš, 2. Naum Bandžov, 3. Vlada Vuksanović, 4. Geza Ipač, 5. Đodan Dušan, 6. Prikel Andraš, 7. Zoran Savić, 8. Stevica Grujić, 9. Petar Bradić, 10. Krsta Kovaćević, 11. Duško Bradić, 12. Živan Babajić, 13. Ipač Geza starii, 14. Vukov Miodrag, 15. Jekić Radovan, 16. Čiča Milorad, 17. Petar Živković, 18. Stjepan Žuljević, 19. Vučenović Dragan, 20. Tatić Katica, 21. Mijić Željko, 22. Rade Karanfilovski.

Članovi Udruženja pčelara ,,Maradik,, za 2000 god.

1. Ipač Lajoš, 2. Naum Bandžov, 3. Vlada Vuksanović, 4. Geza Ipač, 5. Đodan Dušan, 6. Prikel Andraš, 7. Zoran Savić, 8. Duško Bradić, 9. Katica Tatić, 10. Mijić Željko, 11. Vučenović Dragan.

Članovi Udruženja pčelara ,,Maradik,, za 2001 god.

1. Ipač Lajoš, 2. Naum Bandžov, 3. Vlada Vuksanović, 4. Geza Ipač, 5. Đodan Dušan, 6. Prikel Andraš, 7. Zoran Savić, 8. Stevica Grujić, 9. Krsta Kovaćević, 11. Duško Bradić, 12. Jekić Radovan, 13. Vučenović Dragan, 14. Tatić Katica, 15. Mijić Željko,

Članovi Udruženja pčelara ,,Maradik,, za 2002 god.

1. Ipač Lajoš, 2. Naum Bandžov, 3. Vlada Vuksanović, 4. Geza Ipač, 5. Đodan Dušan, 6. Prikel Andraš, 7. Zoran Savić, 8. Stevica Grujić, 9. Krsta Kovaćević, 11. Jekić Radovan, 12. Vučenović Dragan, 13. Tatić Katica, 14. Mijić Željko, 15. Milanović Vitomir, 16. Mandić Miloš, 17. Savić Krasoje. 18. Bandžov Vladimir. 19. Vuksanović Goran.

Polazeći od postavljenih zadataka na redovnoj GODIŠNJOJ SKUPŠTINI Udruženja za 2002, a na bazi prethodnih iskustava iz Makedonije i Bugarske, 25 februara 2002 god. napravljen je PRVI PREDLOG BIZNIS PROJEKAT pod nazivom RAZVOJ 10 MALIH KUĆNIH PČELARSKIH PREDUZEĆA I EDUKACIJU PČELARA i petogodišnju strategiju razvoja pčelarstva u Maradiku (kao najstarija registrovana PODRUŽNICA u srezu Stara Pazova, odnosno  sada Opštinu INĐIJA,) sa mogućnošću proširenja na ostale Mesne zajednice u naredne 3 godine. Isti je predat kancelariji u Inđiji koji nije bio prosleđen ADF-u  Novi Sad do aprila meseca. Na inrevenciju pretsednika 16.4.2002 god. uz razumevanje gospoda iz ADF-a – Novi Sad pogotovo KIRK RAMERA (kome se iskreno zahvaljujemo) isti je zaveden pod br. 22277. Već 18 aprila 2002 god Projekat je odobren od Ekonomske jedinice ADF-a i Udruženje pčelara –Maradik već narednih dana dobilo dopis br. R.P.131 o SMERNICAMA ZA IZRADU PREDLOGA PROJEKTA. Smernice su predate TRNAVAC PREDRAGU maja meseca 2002 god. Od Menadžera za Ekonomski Razvoj ADF/RDDD gospodina BRAD DAVIS-a Pretsednik udruženja (Mag. Naum Bandžov) 11.6.2002 g. dobija Dopis o pružanju stalne pomoći o kompletiranju PREDLOGA PROJEKTA I FAZE REALIZACIJE PROJEKTA. Ovim dopisom zakazan je i zajednički sastanak Udruženja pčelara Maradik sa prestavnicima ADF-a na kojem su nas upoznali sa uslovima donacija, odnosno da ADF snosi 75% troškova, a pčelari 25%. Takođe su nas upoznali i sa uslovima MF BANKE koja treba da prati ovaj projekat. Iste smo prihvatili. Nakon ovog sastanka napravljena je ENGLESKA VERZIJA Predlog projekta ekonomskog razvoja Revitalizacija Društva putem Demokratskog Delovanja za Upravni tim ADF-a  ~RDDD-a

NAZIV PROJEKTA/TITLE OF PROJECT/

Predlog projekta ekonomskog razvoja

Revitalizacija Drustva putem Demokratskog Delovanja

/Economic Development Project Proposal/

/Community Revitalization through Democratic Action/

 Pripremljen za: /Prepared For/:

Upravni tim ADF-a/RDDD-a

/ADF/CRDA Senior Management Team/

Pripremili: /Prepared By/:

Grupa za razvoj zajednice Maradik /Community Development Group Maradik/

i /and/

Udruzenje pcelara Maradik /Maradik Beekeapers\’ Association/

contakt name : MR. NAUM BANDZOV

i /and/

Jedinica za ekonomski razvoj /ADF/CRDA Economic Development Unit/

Juni 2002. /June, 2002/

Ukupna vrednost Projekta iznosio 73.750 USA dolara. Isti projekat nešto izmenjen bio prihvaćen od BORDA DIREKTORA 17 decembra 2002 god. pod br. 5197-2-12-11-03-30 i realiziran u 2003 god. Projekat sada predviđao (umesto 10) razvoj 20 malih kućnih preduzeća sa po 20 LR košnica sa dodatnim delovima, Rošfusovim oplodnjacima i drugom opremom za visoku tehnologiju.

16 Goals and Objectives:

The goal of this project is to provide the newly formed „Maradik, Beekeepers Cooperative“ with the

infrastructure, equipment and training to create a sustainable and profitable business. ADF/CRDA will provide the Maradik Beekeepers Association and the newly fonned cooperative with the following resources:

1. Cover expenses associated with the registration of the cooperative.

2. One television, one VCR, one slide projector and one digital camera, which the new Cooperative will use to provide training seminars to members and non members in the area.

3. One laptop computer, one printer and one fax machine.

4. 400 Langstroth three-level frame hives with 400 queen-excluders, which will be provided to 14 members to increase their production levels by 174% (230 hives to 630 hives). The 14 beekeepers will

provide for each hive, as matching contributions; a bee swarm, 2.5 kilograms of wax and 15 kilograms of sugar powder. In addition, the beekeepers will replace the wax in the 400 hives three-times per year and will cover expenses associated the disinfection of the hives and health of the bees.

5. 100 Roshfus hives and 100 queen-excluders to produce 3,000 queen bees and 600 swarms annually for sale to existing and future cooperative members.

6. ONE BEE HONEY PACKAGING MACHINE TO PREPARE THE HONEY FOR SALE TO REGIONALWHOLASALE AND RETAIL OUTLES.

7. 10 honey extractors and 10 extraction stands, which the beekeepers will use to extract the honey from the brood cells.

8. 10 scales, which will be placed underneath select bee-hives so the beekeepers can project their honey production levels throughout the year.

9. One sugar milling machine, which the cooperative will use to mill the sugar into powder. The sugar powder will be placed into the cooperative members\\\’ hives.

10. One septum production machine, which the cooperative will use to produce septums (e.g., comb foundations) for installation within each of the hives.

11. One quality control apparatus, which will enable the cooperative and its buyers to measure the quality of the honey produced by each of the members.

The Association\\\’s President, Mr. Naum Bandzov, estimates that the technology, equipment, and training provided and supported by ADFICRDA will result in increasing income for each member by 600% within two years.

The Association has already received letters of intent to purchase products from several wholesalers, including Domaci Med - Torda, Brazda Coop - Indija and Roj - Trstenik to purchase honey and bee products in the year 2003. ADF/EDU will assist with completing sales contracts once the cooperative has been registered.

Projekat je predviđao formiranje EDUKACIONI i REPRO CENTAR

Sledi nastavak