Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

PČELARSKA ZADRUGA ,,HIGIJENSKA MATICA,, MARADIK

Na osnovu člana 1, 2, 3 i 10 Zakona o zadrugama („Sluzbeni list“ 41/96 i 12/98), dole navedeni osnivači

1. NAUM BANDZOV, Strazilovska 16, Sremski Karlovci,
2. GEZA IP AC, Kertiz 11, Maradik,
3. ZORAN SAVIC, Narodnog fronta 59, Novi Sad,
4. KRSTA KOV ACEVIC, Baranjska 37, Maradik
5. VITKO MILANOVIC, Pariske komune 3, Novi Sad,
6. DUSAN DZODAN, Mileti6eva 87-a, Indija
7. ROBERT IPAC, Kertiz 11, Maradik,
8. ZORAN MARIC, Vojvode Putnika 2a, Indija,
9. RADOMIR POPOVIC, Svetislava Milina IS, Indija,
10. MIRKO ZIVKOVIC, Mileti6eva 27, Indija,
11. DEJAN RASTOVIC, Dimitrija Tucovi6a 9, Indija,
12. DRAGAN VUCENOVIC, Zmaj Jovina 61b, Indija
13. MILOMIR MITROVIC, Beogradska 12, Petrovaradin,
14. DARKO PANTIC, Beogradska 12, Petrovaradin,
15. GORAN VUKSANOVIC, Grobljanska 25, Maradik,
16. PRIKEL ANDRAS, Kertiz 20a, Maradik,
17. BABAJIC ZIVAN, Fruskogorska 11, Maradik,
18. BADNJAREVIC ZELJKO, Jovana Popovi6a 110, Indija,
19. BANDZOV VLADIMIR, Gaudijeva 72/61, Beograd
zaključuju Ugovor o osnivanju zadruge dana 18.02.2003. godine, u Maradiku, u skladu sa sledećim odredbama:
 UGOVOR O OSNIVANJU PCELARSKE ZADRUGE „MARADIK“ ZA PROIZVODNJU PCELA I PCELINJIH PROIZVODA MARADIK
PREDMET UGOVORA
Osnivači su saglasni da ovim ugovorom osnuju specijalizovanu zemljoradničku zadrugu i to pčelarsku zadrugu „HIGIJENSKA MATICA“ MARADIK. Zemljoradnici, stočari i druga fizička lica koja imaju u svojini ili poseduju po drugom osnovu zemljište, objekte ili sredstva za rad u poljoprivredi, stočarstvu (u daljem tekstu: osnivači), osnivaju zemljoradničku zadrugu u svemu prema odredbama ovog Ugovora. Zadruga je pravno lice koje obavlja profitne delatnosti i pruža usluge svojim osniva?ima i članovima (u daljem tekstu: zadrugara). Sredstva za osnivanje zadruge su ulozi osnivaca. Zadruga se osniva na neodredeno vreme.
FIRMA I SEDISTE
Zadruga će poslovati pod firmom: Pčelarska zadruga „MARADIK“ za proizvodnju pčela i pčelinjih proizvoda Maradik. Skraćeni naziv zadruge glasi: Pčelarska zadruga „HIGIJENSKA MATICA“ Maradik. Zadruga ima pečat koji sadrži pun naziv i sediste firme. Sediste zadruge je u Maradiku, Fruškogorska 2.
ISTUPANJE U PRAVNOM PROMETU, ODGOVORNOST ZADRUGE ZADRUGARA
Zadruga u pravnom prometu sa trećim licima istupa u svoje ime i za svoj račun i u svoje ime i za račun zadrugara. Zadruga ima sva ovlašćenja u pravnom prometu sa trećim licima. Zadruga u pravnom prometu odgovara za.svoje obaveze svojom imovinom. Za obaveze koje se nisu mogle izmiriti iz imovine zadruge, odgovaraju zadrugari solidamo u iznosu svog udela. Zadruznim pravilima utvrduje se rok, koji ne može biti kraći od godinu dana, u kome zadrugar kome je status prestao, odgovara za obaveze zadruge nastale za vreme dok je bio zadrugar.
PREDMET POSLOV ANJA – DELATNOST
Zadruga se osniva iz sledećih razloga: obezbedivanje tržista za sve poljoprivredne proizvode svojih članova i ostalih poljoprivrednih proizvođaća; učestvovanje u svim aktivnostima koje se odnose na sledeće: berba, žetva, preuzimanje, prikupljanje, procena, ćišćenje, standardizacija, pakovanje, konzerviranje, sušenje, prerada, transport, skladištenje, finansiranje, reklama, prodaja, marketing, ili plasman svih proizvoda svojih članova; kupovina potrebnih zaliha i opreme za ?lanove i nečlanove; prerada, prodaja, skladištenje, prenos, prevoz, plasman, dostava, nabavka i obezbedivanje svih potrebnih materijala i opreme; iskoristiti sve gore navedene mogućnosti u potpunosti u skladu sa ugovorenim zadružnim principima.
Zadruga će se specijalizovati za odreden tip proizvodnje i obavljace sledeće delatnosti:
01110 Gajenje zita i drugih useva i zasada, 01121  Gajenje povrca, cveca i ukrasnog bilja, 01122  Gajenje vocnih sadnica, 01123 Gajenje lozovih sadnica, 01131 Gajenje vo?a, 01132  Gajenje grož?a, 01133 Gajenje bilja za spravljanje napitaka i za?ina, 01210 Uzgoj goveda i bivo1a, proizvodnja mleka, 01220 Uzgoj ovaca, kala, konja, magaraca, rnu1a i rnazgi, 01230 Uzgoj svinja, 01240 Uzgoj zivine, 01250 Uzgoj ostalih zivotinja, 01300 Gajenje useva i zasada u kombinaciji sa uzgojem zivotinja (mesovito farmerstv)
01411 Iskoris6avanje voda za poljoprivredu, 01413 Ostale poljoprivredne usluge, 01420 UsJuge u uzgoju zivotinja, osim veterinarskih usluga, 15110 Proizvodnja, obrada, hladenje i zarnrzavanje zivotinjskog mesa
15120 Proizvodnja, obrada, hladenje i zamrzavanje zivinskog i zecijeg mesa, 15330 Prerada i kozervisanje vo?a i povr?a. na drugom mestu nepomenutih, 15510 Proizvodnja mlecnih proizvoda, 15710 Proizvodnja gotove hrane za uzgoj zivotinja, 51110 Posredovanje u prodaji poUoprivrednih sirovina zivih zivotinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda, 51210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za zivotinje,,51220 Trgovina na vcliko cve6em i rastinjem, 51230 Trgovina na veliko zivim zivotinjama
51310 Trgovina na veliko voccm i povrcem, 51320 Trgovina na vcliko mesom i proizvodima od mesa
51330 Trgovina na vcliko m lecnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi?ima, 51360 Trgovina na veliko se6erom, cokoladom i slatkisima od se6era
51370 l’rgovina na veliko kafom, cajevima, kakaom i zacinima, 51380 Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pi6ima i duvanom, 51390 Trgovina na veliko ostalom hranom, ukljucuju6i i ribu, Ijuskare i mekusce, 51550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51560 Trgovina na veliko ostalim, reprodukcionim materijalom, 51660 Trgovina na veliko poljoprivrednim masinama, priborom i spravama, ukljucuju?i i traktore, 51700 Ostala trgovina na veliko, 52110 Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, protozoa hrane, pica i duvana, 52210 Trgovina na malo vocem i povrcem, 63110 Pretovar tcreta, 63120 Skladista i stovarista, 63214 Usluge u drumskom saobra?aju, 63400 Aktivnost drugih posrednika u saobracaju, 71310 lznajmljivanje poljoprivrednih masina i opreme, 74820 Usluge pakovanja
- Otkup poljoprivrednih proizvoda i prera?evina radi dalje prerade i prodaje
Poslovi spoljnotrgovinskog prometa su :  - Spoljna trgovina kao trgovina na veliko u unutrašnjem prometu
 - Usluge u spoljnotrgovinskom prometu kao i u unutrašnjem,      - Ostale nepomenute usluge u oblasti prometa : komisioni poslovi, zastupanje, konsignacija
CLANOVI, SREDSTVA ZA OSNIVANJE ZADRUGE I NACIN OBEZBEDENJA TIH SREDSTAVA
Članovi zadruge obavezni su u celosti uplatiti jedan (1) udeo. Osniva?i i novi članovi zadruge (u daljem tekstu: članovi) imaće jednaka prava. Uslovi primanja novih članova odreduju se Zadruznim pravilima. Članske uloge mogu uplatiti poljoprivredni proizvodaći koji kupuju i prodaju poljoprivredna dobra i usluge putem zadruge, a u skladu s uslovima utvrćenima u Zadružnim pravilima i koje odobri Upravni odbor.
Proizvođač je svaka fizička osoba koja je stvarno uključena u proizvodnju jednog ili više poljoprivrednih proizvoda, ukljucujući zakupce i zakupodavce zemljista koje se koristi za proizvodnju bilo kojeg takvog poljoprivrednog proizvoda. Postupak utvrđivanja zadovoljavanja uslova za članstvo u zadruzi utvrdiće se Zadruznim pravilima. Zadrugar upisuje udeo u novčanim sredstvima. Novi članovi koji se pridružuju zadruzi imaju istaprava i obaveze u smislu glasanja, aktivnosti, upravljanja, raspodele dobiti i gubitaka, povraćaja udela i druga prava i obaveze utvrđene Zadružnim pravilima. Svaki član ima pravo na jedan (1) i samo jedan (1) glas u skupštini zadruge, prema tome svaki član ima jednaka prava pri glasanju. Članski ulog osnivača iznosi 81,74 USD u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate. Na članski udeo ne obračunava se i ne plača kamata.
IMOVINA ZADRUGE
Imovinu zadruge čine članski udeli zadrugara i imovina stečena poslovanjem zadruge. Zadruga raspolaže svojom imovinom na način odre?en Zakonom, Opstim pravilima Zadruznog Saveza Jugoslavije, ovim Ugovorom, Zadružnim pravilima i drugim opstim aktima i ostalim pozitivnim zakonskim propisima.
ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE
Zadrugu u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Savić Zoran, bez ograničenja, na period od jedne ( 1) godine. Direktora Zadruge imenuje Skupstina. Pored direktora Zadrugu u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu  zastupa i
ORGANI ZADRUGE
1. SKUPSTINA, 2. UPRAVNI ODBOR 3. NADZORNI ODBOR 4. DlREKTOR
1.SKUPSTINA
   Skupstinu čine svi zadrugari. Broj članova Skupštine može se utvrditi zadružnim pravilima. Delokrug, sastav, izbor i opoziv, odlućivanje i druga pitanja vezana za rad Skupstine utvrdiće se zadružnim pravilima.
Osnivačka skupstina donosi: 1. Zadruzna pravila; 2. Bira organe zadruge; 3. Utvrduje visinu troškova koji padaju na teret zadruge.
ROK ZA SAZIVANJE OSNIVACKE SKUPSTINE
Skupstinu zadruge čine svi zadrugari koji imaju udeo u zadruzi. Osnivači su obavezni da u roku od 30 dana od dana zaključivanja Ugovora o osnivanju, sazovu osnivačku skupstinu. Osnivačka Skupstina bira predsednika, zapisničara, i dva overivača zapisnika (koji potpisuju zapisnik), donosi Pravila zadruge i bira članove Upravnog i Nadzomog odbora, imenuje direktora zadruge i imenuje lice koje će u ime i za račun osnivača overiti potpis kod nadležnog suda na Ugovoru o osnivanju zadruge. O radu Skupštine se vodi zapisnik koji potpisuju lica iz prethodnog stava. Godišnja skupština zadruge održaće se u roku od 30 dana po završetku poslovne godine u vreme i mesto koje utvrdi upravni odbor u sedistu Zadruge. Vanredne skupstine članova može sazvati Upravni odbor u bilo koje vreme i na bilo kojem mestu ili na zahtev članova zadruge koji imaju ukupno najmanje dvadeset procenata udela (20%). Zahtev za održavanjem skupštine sadržavaće vreme, mesto i svrhu održavanja skupštine. Skupštinom rukovodi predsednik skupštine.
Pismeno obaveštenje o svakoj redovnoj i vanrednoj skupstini članova pripremiće se i poslati na poslednju objavljenu adresu svakog člana barem deset (l0) dana pre skupštine, uz navođenje vremena i mesta, te svrhe održavanja skupštine. Kvorum za odlučivanje postoji ako je prisutno na skupštini članova koji imaju najmanje 50 % udela u zadruzi plus jedan član. Skupstina zadruge održava se u skladu s propisima, te kad to zahtevaju interesi zadrugara. Zadruga se može udruživati s drugim sličnim zadrugama u svrhu formiranja regionalnih ili nacionalnih zadružnih saveza.­
2. UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je organ upravljanja zadrugom. Upravni odbor ima pet ili vise članova. članove Upravnog odbora imenuje Skupstina. Zadruga ima manje od 20 zadrugara. U opštim aktima zadruge predviden je Upravni odbor, koji ?e biti imenovan kada zadruga ispuni cenzus potrebnog broja zadrugara. U međuvremenu će sve poslove iz delokruga Upravnog odbora preuzeti direktor ili Skupstina, u skladu sa zakonom. Delokrug, sastav, izbor i opoziv, odlučivanje i druga pitanja vezana za rad Skupštine utvrdiće se zadružnim pravilima.
3. NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je organ nadzora koji kontroliše poslovanje i rad zadruge i vrši druge poslove utvrđene zadružnim pravilima. Nadzorni odbor se sastoji od tri člana. Delokrug, sastav, izbor i opoziv, odlučivanje i druga pitanja vezana za rad Nadzornog odbora utvrdiće se zadružnim pravilima. Nadzorni odbor će se pobrinuti da kompetentan i kvalifikovan revizor izvrsi godišniu reviziju. Finansiiski izvestaji će biti podneti na uvid članovima zadruge na godišnjoj skupstivi.
4.DlREKTOR
Direktor zadruge je organ poslovodenja. Direktor zadruge organizuje i vodi poslovanje zadruge, zastupa zadrugu, stara se o zakonitosti rada zadruge i obavlja druge poslove utvr?ene zakonom o preduze?ima i zadružnim pravilima. Direktor zastupa zadrugu bez ograničenja u okviru svojih ovlašćenja. Na zabranu konkurencije primenjuju se odredbe člana 48. Zakona o zadrugama.
OSTALA PITANJA VEZANA ZA OSNIVANJE I POSLOVANJE ZADRUGE
PODELA DOBITI I SNOSENJE GUBITAKA I OBAVEZNE REZERVE
Dobit zadruge raspodeljuje se u skladu s pravilima i postupcima donešenim zadruznim praviIima.
U obavezne rezerve svake godine od dobiti se unosi 5% dok rezerva ne dostigne srazmeru prema osnovnom kapitalu odnosno 10% osnovnog kapitala. Iznos dobiti koji se deli među članovima utvrđuje se kriterijima navedenim u pravilima. Dobit koja pripada zadrugarima ispla?uje se na način i u rokovima koji su utvrdeni Pravilima. Osnivači snose rizik poslovanja u srazmeri njihovog udela u kapitalu zadruge. Rizik gubitka je uvek ograničen do visine njihovog udela u zadruzi.
POSLOVNA GODINA
Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina, dok se prvom godinom poslovanja, ako je to bitno za me?usobne odnose zadrugara, smatra razdoblje od dana upisa zadruge u sudski registar pa do kraja kalendarske godine.
POVRAT ULOGA I RASPOLAGANJE UDELOM
Zadrugar ne može bez saglasnosti ostalih zadrugara raspolagati svojim udelom u zadruzi niti pojedinim stvarima i pravima iz zajedni?ke imovine, niti može zahtevati njihovu raspodelu.
ZASTITA ZIVOTNE SREDINE
Zadruga će se u svom poslovanju pridržavati svih propisa koji se odnose na zaštitu zivotne sredine. Akti zadruge ne smeju biti u suprotnosti sa propisima koji se odnose na zaštitu zivotne sredine.
OPSTE ODREDBE
Zadruga se smatra osnovanim i stiće svojstvo pravnog lica upisom u registar nadležnog trgovinskog suda.
Status zadrugara prestaje istupanjem iz zadruge isključenjem, smrću ili prestankom rada zadruge. Zadrugar može istupiti na osnovu pismene izjave o istupanju. Zadrugar može biti isklu?en iz zadruge zbog razloga utvrđenim zadružnim pravilima. Danom prestanka statusa zadrugara prestaju sva prava i obaveze zadrugara osim imovinskih prava i obaveza utvrđenih ovim ugovorom zadružnim pravilima i Zakonom o zadrugama.
Ovaj Ugovor sastavljen je u cetiri (4) identicna primerka. Ovaj Ugovor o osnivanju se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu danom donošenja. Ovaj Ugovor stupa na snagu potpisima sledećih zadrugara kojim potvrđuju da su pročitali i razumeli odredbe ovog Ugovora:
Svojeručni potpisi gore navedenih 19 osnivača Pčelarske zadruge ,,HIGIJENSKA MATICA,, Maradik
Sledi nastavak