Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

pcelarstvo maradik

Nakon dvadesetogodisnjeg pčelarskog iskustva, major Naum Bandzov iz Skoplja (Sl. 1) postao je jedan od najpoznatijih jugoslovenskih stručnjaka. Sada rukovodi pčelinjakom Skopske armijske oblasti koji ima 240 košnica i planira da već iduće godine njihov broj udvostruci.        Crv pčelinjeg nemira uvukao se u majora Nauma Bandžova daleke 1962. godine kada je sedeo u klupi Škole aktivnih sanitetskih oficira. »Krivac« je [...]

pcelarstvo maradik

Na vojnoj ekonomiji skopske armijske oblasti 1984/85  ­P?ELE BERU MILIONE Ishrana sve više optere?uje porodi?ne budžete gradana, ali i u armijskoj kasi ozbilno potresa stavku za ishranu vojnika, pa se i jedinice na razne na?ine dovijaju kako da na trpezu iznesu što jevtiniju hranu. To je, sem ostalog, mnoge nateralo da proširuju proizvodnju na vojnim ekonomijama. P?elarstvo je, kažu stru?njaci, veliki korak u borbi [...]

pcelarstvo maradik

U ovam ?lanku iznijet ?emo najvažnije padatke za p?elare prakti­?are o važnosti sulfatiazola u barbi prativ opake gnilo?e i a njegavoj pravilnoj primeni u pralksi.­ U »P?elarstvu« je bilo ve? kra?ih obaveštenja o tome, da se vrše istra­živanja o vrednasti sulfatiazola u borbi prativ opake gnilo?e. Na Veteri­narskam fakultetu u Zagrebu vršena su takodjer istraživanja 1950. i 1951. god. o [...]

pcelarstvo maradik

  Poslednja nedelja maja meseca od 23 maja (Prijem gostiju) 24-četvrtak (pre podne-Otvaranje simpozijuma-pozdravni govori i Rad I sekcije. Po podne poseta pčelinjaka od 90 košnica) 25-petak (pre podne – Rad II sekcije, po podne Rad III sekcije i sednica Izvršnog komiteta APIMONDIJE) 26-subota (pre podne Poseta kulturno-istoriskim spomenicima, popodne Izlet brodom po jezeru i poseta manastira Sv. Naum i [...]

pcelarstvo maradik

PRVO  JAVLJANJE ZA ORGANIZIRANJE OKRUGLOG STOLA U ORGANIZACIJI                              P?ELARSKOG SAVEZA  MAKEDONIJE Svjedoci smo da u posljednje vrije­me, tocnije od 80-tih godina na ova­mo, kada smo se suocili sa proble­mom varooza, suocavamo se sve više i više priznati ili ne, i sa proble­mom AMERICKA TRULEŽ LEGLA. Jugoslavenski propisi koji sada važe kod pojave Americke truleži le­gla vrlo su jasni i [...]