Udruženje pčelara - pčelarstvo Maradik

mr Naum, Dobrila, Dipl.ing.stočarstva Vladimir, Ignjat i Dipl.socijalni radnik Olivera Bandžov

pcelarstvo maradik

  SELEKCISKE MERE Praćenje novih EKOTIPOVA domaće ,,CARNIKE,, – BANATSKA  uradili  Mr pčelarstva Naum Bandžov i  Dipl. Ing. Stočarstva Vladimir Bandžov MORFOLOGIJA PČELA I MATICE Karakteristika             Pčela rad.          Trut                Matica       Broj proizvedenih ćerki matica Dužina                                 13 mm            16 mm            [...]

pcelarstvo maradik

F. Ruttner i O. Mackensen:                                                    Genetika p?ele medarice III deo GINANDROMORFI  I IMPATERNALNE ZENKE          O p?elama, kojih je telo sastavljeno od muškog i zenskog telesnog tkiva (ginandromorfi), pisalo se u literaturi u posljednjih 150 godina. Ima nekoliko na?ina, na koje takvi individui mogu nastati. Boveri (19115) pretpostavlja de­lomicnu oplodnju: jajna stanica dijeli se prije oplodnje i jezgra spermija spaja se [...]

pcelarstvo maradik

Dr. F. Ruttner, Dr. O. Mackensen:;                     Genetika p?ele medarice II deo                                    RAZDIOBA I OPIS EVROPSKIH PCELINJIH RASA     Goetze (1940) razlikuje tri grupe rasa unutar A p i s   m e l l i f e r a:     1. Indijska i isto?no-azijska grupa (subspecies i n d i c a  F.);     2. Afri?ka grupa, sa podvrstama c [...]

pcelarstvo maradik

DR. F. RUTTNER (B i o l o g i s c h e S t a t i o n   L u n z, A u s t r i j a) DR. O. MAKENSEN (U n i v e r s i t y S t a t i o n, B a t o n R o u g e, U. S.A.)                                Napomena urednika [...]

pcelarstvo maradik

Nema sumnje da roidbeni nagon kod p?ela daje najbolje odgojene i razvijene matice, jar jedno p?elinje drustvo kada se priprema za roidbu dostiže svoj najpovolniji organski razvoj i u košnici stvara ose?aj izobilje u svim pravcima. Takvi su idealni uslovi za izvodjenje matica sa fizi?ke strane ako se ne možemo osloniti na normalnu roidbenu sezonu i impuls za dobijanje mati?njaka [...]

pcelarstvo maradik

Mr. NAUM BANDŽOV, E-mail: bandzov@neobee.net Ul. Fruškogorska br. 25, 22327 Maradik  Posebnu pažnju u oplođivanju matica zaslužuju oplodnjaci Amerikanca Rošfusa koji su vrlo ekonomični, efikasni, a rad sa njima je vrlo jednostavan i interesantan. Originalni sistem Rošfusovih oplodnjaka je sa polunastavcima kako pokaziva šema-slika br. 1.       Šema-slika br.1      Selekcioni Rošfus    Izgled iznutra   Rošfusova rešetka     Rošfusovi sistemi [...]

pcelarstvo maradik

Sadašnjoj genetici, nauci o nasle?u, postavio je osnove Gregor Mendel. Ukrštanjem razli?itih vrsta graška, on je utvrdio da svaki znak ili osobinu odreduju najmanje dve nasledne osnove. Nasledne osnove, koje je Mendel nazvao »elementima«, dobile su kasnije ime geni. Jedan gen izvire od oca, a drugi od majke. Prenose se, nepro­menjeni, iz jedne u drugu generaciju. Pravila po kojima se geni pre­nose [...]